Lö­ser DNA Run­by-mor­det?

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Ul­ri­ca Andersson 070-78 72 078 ul­ri­[email protected]­rekt­press.se

Dna-spår har säk­rats ef­ter mor­det på den 21-åri­ga kvin­nan i Run­by­spå­ret. Po­li­sen har gått ut med ett press­med­de­lan­de och vill gär­na ha in mer tips. Spå­ret har näm­li­gen in­te gett träff på nå­gon per­son i re­gist­ret.

Ef­ter att den 21-åri­ga kvin­nan hit­ta­des mör­dad vid spå­ret i Run­by un­der nat­ten mot 6 au­gusti har en brotts­ut­red­ning på­gått för fullt. Bland an­nat har en sär­skild grupp ar­be­tat med att ta fram en gär­nings­man­na­pro­fil.

Dna-spår har säk­rats vid plat­sen. Men ef­ter att ha ana­ly­se­rat spå­ret och kol­lat i be­fint­li­ga re­gis­ter har det vi­sat sig att det in­te gav nå­gon match­ning.

När po­li­sen kan ha en miss­tänkt för mor­det går allt­så in­te att sä­ga.

– Det är helt omöj­ligt att be­sva­ra den frå­gan, sä­ger Ro­bert Näp­pi, åkla­ga­re vid Nor­rorts åkla­gar­kam­ma­re.

Ti­di­ga­re har han sagt till tid­ning­en Ex­pres­sen att mor­det skul­le kun­na när­ma sig en lös­ning in­om en vec­ka. Så blev det in­te.

– Jag trod­de att det skul­le ske in­om en gans­ka snar fram­tid när vi fick re­da på att det fanns ett spår. Det har i vart fall in­te lett till nå­gon stör­re fram­gång än­nu, sä­ger Ro­bert Näp­pi. Per­so­nen som läm­nat dna­spå­ret vid brotts­plat­sen har in­te fun­nits med i de re­gis­ter som po­li­sen sö­ker i. Där finns per­so­ner som ti­di­ga­re top­sats, det vill sä­ga fått läm­na sa­liv­prov, i ut­red­ning­ar. Kon­trol­ler mot ut­länds­ka re­gis­ter tar läng­re tid att få svar på.

– Per­so­nen som po­li­sen sö­ker är san­no­likt in­te kri­mi­nellt be­las­tad, sä­ger Ro­bert Näp­pi.

Jak­ten fort­sät­ter allt­så. Vil­ka tips som kom­mer in kan va­ra av­gö­ran­de för mordut­red­ning­en. Om en per­son be­döms va­ra in­tres­sant kan po­li­sen ge­nom­fö­ra en tops­ning. An­ting­en ger det en träff mot spå­ret el­ler så kan per­so­nen av­fö­ras från ut­red­ning­en.

– Un­ge­fär på sam­ma sätt som sked­de med Ha­ga­man­nen, sä­ger Ro­bert Näp­pi. Ha­ga­man­nen gäc­ka­de Umeå­po­li­sen un­der fle­ra år då han be­gick över­falls­våld­täk­ter. Ef­ter att mer än 700 män top­sats i ut­red­ning­en fick po­li­sen träff på Niklas Lind­gren ef­ter ett tips.

Po­li­sen får top­sa al­la som kan va­ra in­tres­san­ta för ut­red­ning­en, till ex­em­pel per­so­ner som spring­er i Run­by- spå­ret re­gel­bun­det. Där­e­mot får in­te de pro­ven an­vän­das till nå­got an­nat än att jäm­fö­ra med det säk­ra­de spå­ret i mordut­red­ning­en. Om nå­gon än­då väg­rar kan miss­tan­kar stär­kas av det, vil­ket le­der till att po­li­sen kan an­vän­da ett stör­re mått av tvång. Mäng­der av tips har re­dan kom­mit in till po­li­sen, men ut­re­dar­na är tack­sam­ma för fler via te­le­fon­num­mer 114 14. Po­li­sen upp­ma­nar ”per­so­ner som har gjort iakt­ta­gel­ser, har kän­ne­dom om nå­gon som be­tett sig på ett av­vi­kan­de sätt in­nan, un­der el­ler ef­ter ti­den för brot­tet, el­ler av an­nan an­led­ning har upp­gif­ter att läm­na” att hö­ra av sig.

– Po­li­sen ar­be­tar för­ut­sätt­nings­löst. Mest in­tres­sant är om man har en iakt­ta­gel­se från tids­rym­den och plat­sen där det hän­de, sä­ger Ro­bert Näp­pi. Två över­grepp mot kvin­nor i Upp­lands Väs­by har an­mälts till po­li­sen un­der vå­ren, en­ligt tid­ning­en Ex­pres­sen. En kvin­na an­mäl­de att en okänd per­son för­sökt våld­ta hen­ne på Holm­vä­gen i mars, men po­li­sen ha­de ing­et att gå på.

I maj an­mäl­de en kvin­na att hon bli­vit våld­ta­gen på Kyrk­vä­gen, men drog sig se­na­re ur ut­red­ning­en, upp­ger Ex­pres­sen.

– Ru­tin­mäs­sigt vid gröv­re brott tit­tar vi all­tid ef­ter lik­nan­de hän­del­ser, sä­ger Lars Byström, pressta­les­man för Stock­holmspo­li­sen.

Att dna-spå­ret säk­rats kan va­ra det som lö­ser mor­det.

– Vi har ju dub­bel­mor­det i Lin­kö­ping (som in­träf­fa­de 2004, reds anm.), där har vi dna och den per­so­nen har in­te an­träf­fats. Men det ger be­tyd­ligt bätt­re möj­lig­he­ter än om vi in­te ha­de haft det, sä­ger Lars Byström.

”Per­so­nen som po­li­sen sö­ker är san­no­likt in­te kri­mi­nellt be­las­tad.”

Po­li­sen vill in­te be­rät­ta vil­ken typ av dna-spår som har säk­rats. Om då­det var rik­tat just mot den 21-åri­ga kvin­nan el­ler om det var ett över­fall som ha­de kun­nat drab­ba vem som helst kan in­te po­li­sen sä­ga.

– Det är det vi för­sö­ker ta re­da på. I nu­lä­get kan vi in­te sä­ga det. Man ska all­tid va­ra för­sik­tig, men man ska in­te va­ra rädd, sä­ger Lars Byström.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

AV­SPÄR­RAT. Ef­ter den tra­gis­ka hän­del­sen i Run­by­spå­ret spär­ra­de po­li­sen av ett om­rå­de för att kun­na ge­nom­fö­ra en tek­nisk un­der­sök­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.