Vill ha när­ma­re buss­håll­plats

Viivasbydirekt - - Nyheter -

En Väs­by­bo har skri­vit till kom­mu­nen med en öns­kan om en ny buss­håll­plats i Väs­by cent­rum. Be­ho­vet är ex­tremt stort, skri­ver hon, vid över­gångs­stäl­let ut­an­för ICA Kvan­tum. ”I dags­lä­get är vä­gen lång till när­mas­te buss­håll­plats (Kyrk­vä­gen) och man tving­as kor­sa bu­ti­ker­nas last­kaj, vil­ket är en tra­fik­fa­ra.

Man väl­jer in­te vä­gen ge­nom cent­rum för det är en be­svär­lig om­väg. För­slags­stäl­la­ren skri­ver att en ny buss­håll­plats skul­le va­ra ett na­tur­ligt steg i kom­mu­nens ar­be­te för ökad till­gäng­lig­het och fram­kom­lig­het för bland an­nat pen­sio­nä­rer och per­so­ner med barn­vagn el­ler rull­stol.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.