Va­rulv, vam­pyr och zom­bie

En va­rulv, en vam­pyr och en zom­bie tar pen­del­tå­get till Väs­by för att stjä­la Jacks troll­doms­bok. Så ser hand­ling­en ut i den Jack-ro­man som upp­åt 100 barn i ål­dern 7–12 år fan­ti­se­rar ihop till­sam­mans med för­fat­ta­ren Mar­tin Ol­czak när bib­li­o­te­ket har sin år

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te Årling

Bib­li­o­te­kets läs­pro­jekt Som­mar­bo­ken har fun­nits länge, men det är ba­ra de tre se­nas­te åren som det har av­slu­tats med en fest – som i år ha­de re­kord­många be­sö­ka­re.

Bar­nen ska lä­sa minst fem böc­ker och ut­vär­de­ra dem skrift­ligt för att få en bil­jett. På agen­dan för fes­ten står se­dan fi­ka, för­fatt­ar­be­sök och ut­del­ning av gå­vo­böc­ker.

– Det är lätt att läs­ning­en går ned un­der som­ma­ren när bar­nen in­te går i sko­lan. Det här är en läs­främ­jan­de in­sats, sä­ger bib­li­o­te­ka­ri­en Emelie Kelln­ber­ger. Upp­åt 100 för­vän­tans­ful­la bok­slu­ka­re kö­ar på mån­da­gen med för­äld­rar el­ler släk­ting­ar i en kor­ri­dor i Mes­sing­en för att kom­ma in till sa­len där Mar­tin Ol­czak, för­fat­ta­re till se­ri­en om den troll­kun­ni­ge poj­ken Jack, ska fö­re­lä­sa.

Två som har fått varsin bil­jett är Emily Kendrick, 11 år, och lil­le­bror Li­am, 8 år. Li­am har läst sex böc­ker i som­mar, bland an­nat Snö- man­nens hem­lig­het och Nik­kis dag­bok del 1. Han är här för förs­ta gång­en. Kanske har han in­spi­re­rats av sto­ra­sys­ter Emily, som har va­rit här två gång­er ti­di­ga­re.

– Jag tyc­ker att det är jät­te­kul att lyss­na på för­fat­tar­na och hö­ra dem be­rät­ta om si­na böc­ker, sä­ger hon. Det är ro­ligt att hö­ra var de häm­tar sin in­spi­ra­tion och hur de skri­ver böc­ker­na. För­ra året var för­fat­ta­ren till Tsa­ti­ki­böc­ker­na här, så dem ska jag lä­sa. Vil­ken är din bäs­ta som­mar­bok?

– Nik­kis dag­bok. Jag ha­de in­te läst den ti­di­ga­re och blev tip­sad om den av mi­na kom­pi­sar. Barn­boks­för­fat­ta­ren Mar­tin Ol­czak mer el­ler mind­re troll­bin­der si­na unga åhö­ra­re när han ska be­rät­ta om hur det är att va­ra för­fat­ta­re. I stäl­let för att fö­re­lä­sa för bar­nen om hur det är att skri­va böc­ker, gör han dem del­ak­ti­ga i att fan­ti­se­ra fram en be­rät­tel­se om mons­ter i Väs­by.

– Det är så skönt att kun- na blun­da och fan­ti­se­ra om man är led­sen, står och vän­tar på bus­sen, el­ler vad som helst. Jag gjor­de det när jag var i er ål­der och det gör jag fort­fa­ran­de. Det är det jag har som jobb. Jag sit­ter fram­för da­torn och fan­ti­se­rar, hit­tar på histo­ri­er, sä­ger han in­nan mons­ter be­rät­tel­sen väx­er fram.

Över hälf­ten av bar­nen i rum­met har läst nå­gon Jack­bok och de hit­tar på att Jack häl­sar på sin ku­sin Gun­nar i Upp­lands Väs­by. Ku­si­ner­na sit­ter up­pe och spe­lar tv­spel på nat­ten när en va­rulv, en vam­pyr och en zom­bie smy­ger fram till hu­set och lyc­kas stjä­la Jacks troll­doms-bok.

Mar­tin Ol­czak lå­ter he­la ti­den bar­nens för­slag dri­va be­rät­tel­sen fram­åt. De vif­tar iv­rigt med hän­der­na i luf­ten och skri­ker högt: ”Jaaaaa!” när när vam­py­ren och zom­bi­en kom­mer med i histo­ri­en.

Via ett dopp i Väs­by­ån smi­ter se­dan monst­ren till Ar­lan­da där de tän­ker fly­ga ut­om­lands med troll­doms­bo­ken. Be­rät­tel­sen av­slu­tas med att Jack lyc­kas få till­ba­ka sin bok ge­nom att an­vän­da en troll­for­mel som han kan ut­an­till.

– Jag hör att det är ett gäng på 100 för­fat­ta­re som sit­ter här, ni har väl­digt myc­ket fan­ta­si, sä­ger Mar­tin Ol­czak slut­li­gen, in­nan fes­ten av­run­das med att bar­nen får väl­ja en varsin gå­vo­bok från bib­li­o­te­ket att ta med sig hem.

Det är så skönt att kun­na blun­da och fan­ti­se­ra om man är led­sen.

FAN­TI­SE­RA. Barn­boks­för­fat­ta­ren Mar­tin Ol­czak vi­sa­de, sna­ra­re än be­rät­ta­de, hur för­fat­ta­re ska­par böc­ker. Han tog de unga åhö­rar­na till hjälp för att fan­ti­se­ra ihop en histo­ria om en va­rulv, en vam­pyr och en zom­bie som åker till Upp­lands Väs­by för att...

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

BOKPRESENT. El­len Lil­je­borg och Gi­na Svi­berg har läst fem böc­ker i som­mar och får där­för väl­ja en varsin bok i gå­va från bib­li­o­te­ket. El­len väl­jer ”Men finns än­då” av Pet­ter Lid­beck. Gi­na väl­jer ”Av­spark” som är förs­ta de­len i Tom Pal­mers se­rie...

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

BOK­SLU­KA­RE. Emily Kendrick, 11 år, har del­ta­git i som­mar­bok­släs­ning­en i två år och tyc­ker att för­fatt­ar­be­sö­ken är in­spi­re­ran­de. Li­am Kendrick, 8 år, del­tar för förs­ta året.

FO­TO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

TIPS. Bib­li­o­te­ka­ri­en Emelie Kelln­ber­ger tip­sar om en läsvärd ro­man i spän­nings­gen­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.