Väs­by ut­veck­lar för­sko­le­app

Viivasbydirekt - - Nyheter - FO­TO: AN­NA BJÖR­KLUND

Upp­lands Väs­by kom­mun ska, i sam­ar­be­te med Ut­bild­nings­ra­di­on, va­ra med och ut­veck­la en ny app för för­sko­le­barn. Tripp Trapp Träd he­ter ap­pli­ka­tio­nen som an­vänds på surf­plat­tor för att trä­na bland an­nat språk och ma­te­ma­tik.

– Att an­vän­da tek­no­lo­gi i för­sko­lan ska va­ra li­ka na­tur­ligt som att an­vän­da färg och pap­per, sä­ger Bir­git­ta Andrén som är för­sko­le­chef Upp­lands Väs­by kom­mun.

– Den här ap­pen ska gö­ra lä­ran­det in­ter­ak­tivt, fort­sät­ter hon.

Tripp Trapp Träd är fort­fa­ran­de un­der ut­veck­ling men in­om kort kom­mer den kom­ma ut till en grupp för­sko­le­lä­ra­re och barn i kom­mu­nen. Ef­ter en tid kom­mer ut­veck­la­re från Ut­bild­nings­ra­di­on ut till för­sko­lor­na för att se hur bar­nen an­vän­der ap­pen. Sam­ti­digt får bå­de barn och per­so­nal be­rät­ta hur de vill att den ut­veck­las och för­bätt­ras.

Upp­lands Väs­by och Bot­kyr­ka är de två kom­mu­ner som får va­ra med och tes­ta ap­pen i det här väl­digt ti­di­ga sta­di­et. FÖR­SKO­LE­CHEF. Bir­git­ta Andrén, här till­sam­mans med en grupp barn på för­sko­lan Hoppre­pet, tror att den nya ap­pen kan hjäl­pa barns språk­ut­veck­ling.

”Att an­vän­da tek­no­lo­gi i för­sko­lan ska va­ra li­ka na­tur­ligt som att an­vän­da färg och

pap­per.”

– Den kom­mer fort­fa­ran­de va­ra i al­fasta­di­et när vi tes­tar den. Ef­ter att vi ar­be­tat med den kom­mer den kom­ma ut till fler för­sko­lor som får pro­va den vi­da­re, fort­sät­ter Bir­git­ta Andrén. Var­för är det just Upp­lands Väs­by som får va­ra med och ut­veck­la den?

– Vi har ju Väs­by Lär­labb och har ar­be­tat myc­ket med tek­no­lo­gi i för­sko­la och sko­la. Vi vill att IT in­te ska va­ra en ”hap­pe­ning”, ut­an att det ska an­vän­das i var­da­gen på för­sko­lan och sko­lan. Vad är det bäs­ta med ap­pen?

– Jag tror att det kom­mer att va­ra ett väl­digt bra sätt att ar­be­ta med bar­nens språk­ut­veck­ling, i och med att man ar­be­tar till­sam­mans och pra­tar om det man gör. Jag vill va­ra jät­teno­ga med att på­pe­ka att det in­te är en un­der­håll­nings­app. Vad finns det ut­ma­ning­ar?

– Det kom­mer att va­ra svårt att få den att fun­ge­ra för barn som är mel­lan två och fem år gam­la. Barn som är två år an­vän­der den här sor­tens ap­par på ett sätt – de tes­tar och tryc­ker och ser vad som hän­der. Barn som är fem år an­vän­der dem på mer stra­te­gis­ka sätt. Det är ut­ma­nan­de att få den att fun­ge­ra för bå­da grup­per­na.

för

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.