Vi är säk­ra på vår egen kör­ning – men oro­li­ga över and­ras

Viivasbydirekt - - Bil & Motor -

En en­kät från No­ki­an Ty­res vi­sar att svens­ka bi­lis­ter är mest oro­a­de över far­li­ga om­kör­ning­ar, för kor­ta av­stånd till bi­len fram­för, ovän­ta­de plöts­li­ga ma­növ­rar som and­ra bi­lis­ter gör och för höga has­tig­he­ter.

Av dem som sva­ra­de på en­kä­ten an­ser näs­tan hälf­ten att far­li­ga om­kör­ning­ar är mest far­ligt i tra­fi­ken. Det finns dock tyd­li­ga skill­na­der mel­lan ål­ders­grup­per. Av bi­lis­ter mel­lan 18-34 år tyc­ker en­dast knappt fjär­de att far­li­ga om­kör­ning­ar är den största risk­fak­torn i tra­fi­ken, me­dan näs­tan 60 pro­cent av bi­lis­ter som är 55 år el­ler äld­re ang­er det här som den största ris­ken.

− Det är an­märk­nings­värt att det finns så stor skill­nad mel­lan yng­re och äld­re bi­lis­ter på syn­sät­tet när det gäl­ler far­li­ga om­kör­ning­ar, sä­ger Al­lan Ostrovskis, tek­nisk chef på No­ki­an Ty­res.

Sam­ma skill­nad finns även i sy­nen på av­stån­det till bi­len fram­för. Knappt var tred­je bi­list mel­lan 18-34 år är oro­a­de över för kor­ta sä­ker­hets­av­stånd till bi­len fram­för, me­dan näs­tan hälf­ten av bi­lis­ter­na som är 55 år el­ler äld­re ser det som ris­ka­belt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.