ÅTER­KOM­MAN­DE

Viivasbydirekt - - Det Händer - Med re­ser­va­tion för even­tu­el­la änd­ring­ar.

Skic­ka in di­na eve­ne­mangstips se­nast 14 da­gar in­nan eve­ne­mang­et äger rum så kom­mer de med i tid­ning­en (i mån av plats). Vi för­be­hål­ler oss rät­ten att re­di­ge­ra tex­ter­na.

Fri­lufts­café och tips­pro­me­nad

Främ­jar­tor­pet i Fres­ta har öp­pet sön­da­gar kl. 11–14, 30/8–13/12. Kom och gril­la korv el­ler ta en kopp kaf­fe, te el­ler varm cho­klad ef­ter pro­me­na­den. Of­tast hem­ba­kat kaf­fe­bröd. Tips­pro­me­na­den är c:a 2 km och går längs med löp­spå­ret i Frestasko­gen. Start och mål vid Fresta­tor­pet. 10 kr för vux­na och gra­tis för bar­nen. Ar­ran­gör: Fri­lufts­främ­jan­det Upp­lands Väs­by.

Na­tur­pas­set Väs­by OK

Väs­by OK an­ord­nar Na­tur­pas­set 1 maj–30 sep­tem­ber. 40 kon­trol­ler finns ut­pla­ce­ra­de i Run­sasko­gen. Na­tur­pas­set finns att kö­pa på Apo­te­ket Hjär­tat (norr) i Väs­by C och i Cy­kel­hu­set vid Ron­del­len. Kost­nad 80 kr.

NA-Ano­ny­ma Nar­ko­ma­ner

Drog­pro­blem? Du är in­te en­sam om du vill slu­ta. Väs­bygrup­pen. Tis­dag, fre­dag och sön­dag 18.30–20.00, Kyrk­vä­gen 12, för­sam­lings­hem­met Vi­lun­da k:a. www. nas­ve­ri­ge.org. Hjälp­te­le­fon 0771-13 80 00. Öp­pet mö­te förs­ta tis­dag, fre­dag och sön­dag var­je må­nad.

Bridge

Väs­by pen­sio­nä­rer­na spe­lar bridge var­je ons­dag kl 14.45 –19.30 på Astrids Café vid Dra­gon­går­den. För mer in­fo ring Tom­my Mo­lan­der Tel: 076-1610057 el­ler e-mail tom­my­mo­lan­der @te­lia.com.

Rö­da Kor­set In­teg­ra­tion

Låt oss de­la varand­ras er­fa­ren­het över kul­tur­grän­ser på mötesplats Ku­pan, ons­da­gar kl 18.00. Vi vill va­ra ett sam­tals­stöd i in­teg­ra­tio­nen för flyk­ting­ar i kom­mu­nen. Svens­ka språ­ket, läx­hjälp, fö­re­läs­ning samt kul­turaf­ton. Tag gär­na med he­la fa­mil­jen. För in­for­ma­tion tel: 070-5903661. Hem­si­da: www.redcross.se/upp­landsvas­by Plats: Björkvalla­vä­gen 10 C, in­gång från bak­si­dan.

Rö­da Kor­sets mötesplats

Mötesplats Ku­pan hål­ler öp­pet tis­dag och tors­dag klock-

an 12–18. Du kan gö­ra in­köp av skänk­ta va­ror som stöd för Rö­da Kor­set samt få in­for­ma­tion om lokal­för­e­ning­ens ar­be­te. Plats: Björkvalla­vä­gen 10 C, in­gång från bak­si­dan. För in­for­ma­tion tel: 08-590 894 99.

Ru­bi­nen

Träff­punkt för dig i mo­gen ål­der. Här finns underhålln­ing, fö­re­läs­ning­ar, väv­ning och ut­flyk­ter. Kaf­fe och smör­gås till själv­kost­nads­pris. Öp­pet må–tors kl 10–13, fre­dag kl 11–13. Kon­takt: Dra­gon­vä­gen 88, tel: 070-9473905.

Vän­tjäns­ten

Vi i Vän­tjäns­ten vän­der oss till dig som vill be­ri­ka ditt liv ge­nom att gö­ra be­sök hos en med­män­ni­ska. Vän­tjäns­ten kan va­ra nå­gon att gläd­jas med, be­sö­ka nå­gon som är en­sam, va­ra nå­gon att pra­ta med, pro­me­nadsäll­skap, att lä­sa böc­ker och tid­ning­ar med el­ler and­ra öns­ke­mål. Kon­takt: Dra­gon­vä­gen 88, tel: 070-544 94 68.

Ano­ny­ma Al­ko­ho­lis­ter

AA har mö­ten tors­da­gar och sön­da­gar kl 18.00–19.30. Öp­pet mö­te sista sön­da­gen var­je må­nad. OBS! Ny adress: Op­ti­mus­vä­gen 12 A, ABF, hem­si­da: aa.se.

Träff­punkt i var­da­gen

Väl­kom­men till vår Öpp­na för­sko­la – en träff­punkt i var­da­gen. Kom med ditt el­ler di­na barn för lek, fi­ka, sång och sam­va­ro! Tis­da­gar och tors­da­gar kl 10–13 i Eds för­sam­lings­gård, Löv­sta­vä­gen 6. Varmt väl­kom­men! Tel: 08-588 918 54.

AMD – An­hö­ri­ga Mot Dro­ger

För dig som är oro­lig över nå­gon som miss­bru­kar nar­ko­ti­ka el­ler and­ra dro­ger. En­skild råd­giv­ning med nå­gon av vå­ra er­far­na råd­gi­va­re, ef­ter kon­takt på tel 08-590 347 95. Vår lo­kal på Dra­gon­vä­gen är nu av­veck­lad. Vi finns dock kvar som för­e­ning. Näs­ta med­lemsmö­te är pla­ne­rat till den 7 ok­to­ber i Jär­fäl­la. Be­sök vå­ran hem­si­da för mer in­fo.

Löp­trä­ning med Team Pann­ben

Löp­trä­ning/PW på Vi­lunda­val­lens löp­ba­na. 5 km i eget tem­po. Vi sam­las fre­da­gar kl 16.00. Pas­set leds av per­son­li­ga trä­na­re. Al­la är väl­kom­na. Kost­nads­fritt!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.