DET V ISSTE DU IN­TE OM...

... Folk­par­ti­et

Viivasbydirekt - - Politik - KÄLLA: WI­KI­PE­DIA

Folk­par­ti­et bil­da­des 1934 ge­nom sam­man­slag­ning­ar av fle­ra fri­sin­na­de och li­be­ra­la po­li­tis­ka par­ti­er. Från 1940till 1970-ta­let var Folk­par­ti­et det största bor­ger­li­ga par­ti­et. Par­ti­le­da­ren Ber­til Oh­lin fö­re­språ­ka­de på 1940-ta­let idén om ”fri eko­no­mi med so­ci­alt an­svar” el­ler so­ci­al­li­be­ra­lis­men som par­ti­ets ide­o­lo­gi för att for­mu­le­ra ett re­form­vän­ligt al­ter­na­tiv till So­ci­al­de­mo­kra­ter­na i svensk politik. Se­dan mit­ten på 1990-ta­let har par­ti­et in­ta­git en tyd­lig bor­ger­lig pro­fil för mark­nads­in­slag i eko­no­min, av­re­gle­ring­ar och pri­va­ti­se­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.