”Glöm­ma och gå vi­da­re”

Stor­torsk bor­ta mot Sun­nanå

Viivasbydirekt - - Sport - An­ders Ek­ström an­ders.ek­[email protected]­rekt­press.se

Di­vi­sion 1 bör­jar när­ma sig för BSK. Ef­ter sä­song­ens ab­so­lut största bot­ten­napp bor­ta mot Sun­nanå bör­jar det nu blå­sa snålt för dam­la­get.

– Det var en oac­cep­ta­bel in­sats. Ba­ra att glöm­ma och gå vi­da­re, sä­ger hu­vud­trä­na­ren Karl Fremd­ling ef­ter 7-0 bor­ta mot Sun­nanå.

Hu­vud­trä­na­ren Karl Fremd­ling ha­de själv­för­tro­en­de in­för bor­t­a­mat­chen i Skel­l­ef­teå och trod­de på en ef­ter­läng­tad bor­t­a­se­ger.

Det skul­le i så fall in­ne­bu­rit BSK:s förs­ta. Men så blev in­te fal­let. In­te i när­he­ten fak­tiskt. Ef­ter en bra förs­ta halv­tim­me, där Boll­stanäs SK var bra med, bör­ja­de raset. Först gjor­de hem­ma­la­get 1-0 på en re­tur och ef­ter två in­di­vi­du­el­la miss­tag stod det helt plöts­ligt 3-0 till Sun­nanå.

– Luf­ten gick ur oss li­te där, be­rät­tar Karl Fremd­ling, hu­vud­trä­na­re.

Ett tap­pert för­sök att änd­ra på match­bil­den gjor­des i halv­tid. Men för­sö­ket föll in­te väl ut. Hem­ma­la­get från Skel­l­ef­teå kun­de gö­ra yt­ter­li­ga­re fy­ra mål och till slut vin­na med he­la 7-0 (3-0). En för­ödan­de för­lust för ett BSK i akut po­äng­nöd.

– Jag tar på mig den and­ra halv­le­ken. Vi chan­sa­de li­te och för­sök­te flyt­ta runt och by­ta för att ska­pa en gnut­ta hopp. Men det blev oor­ga­ni­se­rat i stäl­let och må­len ram­la­de in, sä­ger Karl Fremd­ling.

Att för­lo­ra med 7-0 mot mit­ten­la­get Sun­nanå SK var tungt för BSK.

– Det var en oac­cep­ta­bel in­sats helt en­kelt. Det var ”on­ce in a li­fe­ti­me-då­lig pre­sta­tion”. För oss är det ba­ra att glöm­ma och gå vi­da­re, sä­ger Karl Fremd­ling.

Dess­utom har föl­je­tong­en kring de gha­nans­ka ny­för­vär­ven fått ett slut. De till­tänk­ta fräl­sar­na har läm­nat BSK och Sve­ri­ge.

– Vi har av­slu­tat av­ta­let med dem. De räck­te helt en- kelt in­te till och var inga för­stärk­ning­ar. Då ska de in­te ta upp plat­ser från vå­ra eg­na spe­la­re. Trots al­la de­ras fi­na vits­ord och me­ri­ter så räc­ker de in­te till. Det be­vi­sar ju även vil­ken hög klass Eli­tet­tan hål­ler, fort­sät­ter Karl Fremd­ling.

På lör­dag vän­tar mås­te­mat­chens mås­te­match. Vin­ner in­te BSK mot Jitex Mölndal på hem­ma­plan så kom­mer Di­vi­sion 1-spö­ket allt när­ma­re.

– Vi mås­te ha tre poäng och det är en mås­te­match om vi ska va­ra kvar. Det är ba­ra att gil­la lä­get och att än­då tyc­ka att det är sti­mu­le­ran­de att spe­la så­da­na här mat­cher.

– Jitex är ett skick­ligt lag som fle­ra and­ra lag i den här se­ri­en. Men jag kän­ner ock­så att vi, för­u­tom Sun­nanå­mat­chen, gjort fle­ra bra mat­cher på sisto­ne. Kom­mer vi upp i ni­vå så ska vi de­fi­ni­tivt ge dem en match. Det gäl­ler att va­ra påkopp-

lad och in­te gö­ra miss­tag, av­slu­tar Karl Fremd­ling.

Boll­stanäs SK lig­ger sist i Eli­tet­tan. Sex poäng upp till Jitex, som lig­ger två pla­ce­ring­ar upp, och åt­ta poäng upp till fast mark.

”Det var en oac­cep­ta­bel in­sats helt en­kelt”

FO­TO: AN­DERS EK­STRÖM, AR­KIV

TUNGT. BSK kam­ma­de noll bor­ta mot Sun­nanå SK och är i akut be­hov av poäng.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.