Så blir Har­rys i Väs­by cent­rum

Ef­ter näs­tan två år i trä­da har Far­brors gam­la lo­ka­ler fått en ny hy­res­gäst. Näs­ta vec­ka slår krö­ga­ren Ken­ny Lun­din upp por­tar­na till Har­rys. – Jag har gans­ka sto­ra för­hopp­ning­ar om att det blir upp­skat­tat med en ny re­stau­rang här i Väs­by, sä­ger han.

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te Årling

Ken­ny Lun­din är elektri­kern som ef­ter att ha byggt ”mäng­der av re­stau­rang­er” åt and­ra till slut bygg­de en egen åt sig själv – vil­ken blev O’Le­a­rys i Märs­ta. Han drev den i två år in­nan han sål­de den. Har­rys i Väs­by cent­rum blir hans and­ra re­stau­rang, och med den går han ock­så över till en kon­kur­re­ran­de ked­ja.

Har­rys har 42 re­stau­rang­er run­tom i Sve­ri­ge, varav sex styc­ken hit­tills har in­retts en­ligt ett nytt form­språk. Den som nu snart öpp­nar i Väs­by cent­rum blir den förs­ta i Stock­holm med den nya in­red­ning­en, be­rät­tar fö­re­ta­gets vd Niclas Möl­ler som är på plats för att tit­ta på byg­get. Det är mo­dernt, men kryd­dat med gam­la de­tal­jer såsom äp­pellå­dor, en gam­mal plåt­skylt och in­ra­ma­de bo­ta­nis­ka af­fi­scher.

– Det ska va­ra varmt och väl­kom­nan­de. Vi står för svensk, väl­la­gad mat men det be­ty­der in­te att det ba­ra är kött­bul­lar på me­nyn, sä­ger han. Ken­ny Lun­din be­rät­tar att där Farbror sat­sa­de mer på att va­ra en klubb, är Har­rys fram­för allt en re­stau­rang. De två förs­ta hel­ger­na är de 160 mid­dags­plat­ser­na i prin­cip full­bo­ka­de.

– Det är långa vän­te­lis­tor. Men det gäl­ler att bi­be­hål­la kva­li­te­ten så att folk även kom­mer till­ba­ka, sä­ger han.

Pla­nen är att gans­ka snart ef­ter öpp­nan­det kom­ma igång med ”da­gens lunch”. I ja­nu­a­ri bör­jar de med mu- sikquiz och på lör­da­gar ska det va­ra V75 i ena de­len av re­stau­rang­en och tips-ext­ra i den and­ra de­len – kanske med be­sök av kän­da trav­pro­fi­ler.

– Och vi kom­mer sä­kert hit­ta på nå­got event för he­la fa­mil­jen, typ fa­mil­je­mid­dag på sön­da­gar och så­dant, sä­ger Ken­ny Lun­din.

Fre­da­gar och lör­da­gar blir det klubb som är öp­pen till 02. Den har plats för 500 per­so­ner. En bit in i lo­ka­len finns en li­ten scen för li­ve­band.

– Det blir li­ve­upp­trä­dan- den var­je helg. Kän­ner vi att be­ho­vet finns så kanske det blir även på ons­da­gar. Vi får kän­na oss fram, sä­ger Ken­ny Lun­din.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

BYT­TE. Ken­ny Lun­din star­ta­de O’Le­a­rys i Märs­ta och drev den i två år. Nu blir han Har­rys-krö­ga­re i Väs­by i stäl­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.