Ele­ver käm­par för Odenslun­da

Ef­ter jul­lo­vet flyt­tar Odenslun­da sko­la till ny­bygg­da lo­ka­ler och by­ter namn till Oden­sko­lan. Men det nya nam­net väc­ker mot­stånd. Nio­å­ri­ga Al­va San­tes­son har star­tat en pro­testak­tion. – Odenslun­da lå­ter fi­na­re, vi bor i Odenslun­da­om­rå­det och det finns re

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te Årling

130 ele­ver, och någ­ra lä­ra­re, har skri­vit på namn­lis­tan som Al­va San­tes­son och hen­nes kom­pi­sar har gått runt med på skol­går­den och bland klass­rum­men. Och då har det in­te ens gått en vec­ka se­dan Al­va hör­de ta­las om namn­by­tet och på­bör­ja­de nam­nin­sam­ling­en.

– Jag hop­pas att rek­tor ång­rar sig när hon ser hur många som är med på lis­tan, även lä­ra­re, sä­ger hon. För Al­va bör­ja­de all­ting för­ra vec­kan. När hon och hen­nes bror gick för­bi Odenslun­das ny­bygg­da skol­lo­ka­ler frå­ga- de han hen­ne i för­bi­far­ten om hon viss­te att sko­lan skul­le by­ta namn i sam­band med flyt­ten. Det viss­te hon in­te.

– Då gick jag med snab­ba steg till sko­lan för att hit­ta rek­tor och pro­te­ste­ra.

På skol­går­den be­rät­ta­de hon för en kom­pis om namn­by­tet och fick med­håll. Men in­nan hon kom in till rek­tor bör­ja­de hon fun­de­ra på om det in­te vo­re bätt­re att gå dit med stor upp­back­ning.

– Då bör­ja­de vi sam­la in namn. Vi bör­ja­de i tors­dags. Vi är 160 ele­ver på sko­lan och nu har vi kom­mit upp i 130 som har skri­vit på, sä­ger hon när vi träf­fas på tis­dags­för­mid­da­gen.

Al­va har själv och till­sam­mans med kom­pi­sar gått runt på skol­går­den och in i klass­rum­men för att sam­la in nam­nun­der­skrif­ter. Hit­tills har de täckt in för­sko­le­klass och års­kurs 1–3, samt någ­ra av lä­rar­na. Nu åter­står ba­ra års­kurs 4 och 5.

För rätt­vi­sans skull har Al­va även ska­pat en se­pa­rat lis­ta för dem som tyc­ker att den nya sko­lan bor­de by­ta namn en­ligt pla­nen. Den har ett få­tal ele­ver skri­vit på. Var­för bor­de sko­lan fort­sät­ta he­ta Odenslun­da?

– Den har he­tat så jät­te­länge, det känns kons­tigt att ba­ra by­ta namn. Odenslun­da är ett läng­re namn och lå­ter myc­ket fi­na­re än Oden, som lå­ter som en för­kort­ning. Vi bor ju ock­så i Odenslun­da­om­rå­det och där­för bor­de sko­lan he­ta sam­ma. Och det finns re­dan fle­ra sko­lor som he­ter Oden­sko­lan, sä­ger hon. Sko­lans rek­tor So­fia Tu­nell tyc­ker att det är bra att ele­ver­na en­ga­ge­rar sig och kän­ner sig del­ak­ti­ga.

Hon för­kla­rar namn­by­tet som en mar­ke­ring av sko­lans nystart med nya lo­ka­ler och ny in­rikt­ning. Ett sätt att tit­ta fram­åt. Pro­ces­sen med att by­ta namn bör­ja­de för ett år se­dan och in­vol­ve­ra­de bå­de lä­ra­re och ele­ver. De se­na­re ska ha råd­frå­gats via elev­rå­det (vil­ket dock Al­va in­te kän­ner igen).

– Re­dan för ett år se­dan var det ele­ver som in­te var pig­ga på att by­ta namn, så vi vil­le in­te ha en allt­för stor för­änd­ring. Vi vil­le be­hål­la kär­nan i nam­net och kopp- ling­en till om­rå­det, sä­ger So­fia Tu­nell.

Själv kal­lar hon of­ta sko­lan ”Oden” i var­dag­ligt tal. Hon på­pe­kar ock­så att lä­rar­nas ar­bets­lag re­dan i dag be­nämns Fre­ja, Mi­mer, Sleip­ner och så vi­da­re.

”Jag hop­pas att rek­tor ång­rar sig när hon ser hur många som är med på lis­tan.”

Al­va öns­kar att skol­led­ning­en ha­de va­rit bätt­re på att in­for­me­ra ele­ver­na om namn­by­tet. Hon har två te­o­ri­er om var­för rek­tor vill by­ta namn:

– Det är nog för att hon är lat. För Oden är typ som en för­kort­ning. Och så kanske de tän­ker: ”ny sko­la, nytt namn”. Men det är sam­ma ele­ver och mitt i läså­ret. De bor­de frå­ga ele­ver­na först, för vi är ock­så en del av sko­lan. En del viss­te in­te att sko­lan skul­le by­ta namn.

Hon hop­pas att nam­nun­der­skrif­ter­na kan på­ver­ka skol­led­ning­en, åt­minsto­ne li­te grann.

– De kanske kan sä­ga: ”den kan he­ta Odenslun­da, men kal­las Oden­sko­lan som för­kort­ning”.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

BE­HÅL­LA. Al­va San­tes­son, åk 3, vill att sko­lan ska fort­sät­ta he­ta Odenslun­da.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

NYSTART. Rek­tor So­fia Tu­nell sä­ger att namn­by­tet mar­ke­rar en nystart med nya lo­ka­ler och ny in­rikt­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.