Kan in­te dö­mas till rätts­psyk

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Man­nen som miss­tänks ha mör­dat Ida Jo­hans­son i Run­by­spå­ret är in­te så pass sjuk att han kan dö­mas till rätts­psy­ki­a­trisk vård. 19-åring­en har en psy­kisk stör­ning men den är in­te till­räck­ligt all­var­lig för att en så­dan på­följd skul­le bli ak­tu­ell i stäl­let för fäng­el­se, om han döms för mord. Det skri­ver lä­ka­ren i ett ut­lå­tan­de ef­ter att en läng­re ut­red­ning ge­nom­förts. Åkla­ga­ren har fått till 7 de­cem­ber på sig att väc­ka åtal.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.