Finns det nå­gon öv­re gräns för kon­sum­tion?

Viivasbydirekt - - Insändare & Debatt -

Finns kli­mat­frå­gan? El­ler le­ver vi i pa­ral­lel­la värl­dar, en där allt tuf­far på som van­ligt och kli­ma­tet är en ic­ke-frå­ga, en an­nan där värl­dens le­da­re för­sö­ker hit­ta vägar att stop­pa den glo­ba­la upp­värm­ning­en som ho­tar fram­ti­da ge­ne­ra­tio­ners väl­färd?

Ja, käns­lan blir lätt ab­surd när jag blädd- rar i en av vå­ra störs­ta dags­tid­ning­ar. Ru­bri­ker­na ta­lar sitt tyd­li­ga språk. Hör ba­ra ”Black Fri­day – många svens­kar vill ha den sto­ra köp­da­gen”…som om vi in­te shop­pa­de till­räck­ligt re­dan. Och se­dan: ”Krö­gar­na ser fram emot jul­bords­rusch – i år är vi än­nu hung­ri­ga­re på jul­bor­dets fröj­der”… som om vi in­te åt till­räck­ligt med kött o fett re­dan. Och det ba­ra fort­sät­ter: ”Fly­g­ex­pan­sion med växt­värk – våld­sam ut­bygg­nad i Ki­na”. Ja det är klart att de vill kun­na fly­ga li­ka myc­ket som vi. Och In­di­en är i sam­ma lä­ge, våld­sam ex­pan­sion av fly­get där ock­så.

Osökt in­fin­ner sig frå­gan: Finns det nå­gon öv­re gräns för vår för­må­ga att kon­su­me­ra? Och finns det nå­gon för­stå­el­se för att vår jord och vårt kli­mat in­te kla­rar av nio mil­jar­der hög­kon­su­me­ran­de in­vå­na­re? Och om så är fal­let – när tän­ker vi bör­ja brom­sa? Ani­ka Age­björn

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.