Tips till dig som vill hy­ra ut bi­len pri­vat

Viivasbydirekt - - Bil & Motor -

AN­MÄL ut­hyr­ning­en till Trans­port­sty­rel­sen.

OM DU an­vän­der för­med­ling: Se till att för­med­la­ren har ut­hyr­nings­till­stånd – kol­la upp bo­la­gets or­ga­ni­sa­tions­num­mer etc.

GÅ no­ga ige­nom för­säk­rings­skyd­det – gäl­ler den för af­färs­mäs­sig ut­hyr­ning?

KON­TROL­LE­RA bi­lens skick – gör en sä­ker­hets­kon­troll.

SKRIV ett av­tal där det tyd­ligt fram­går vad som gäl­ler – vem an­sva­rar för vad?

VÄLJ fö­ra­re med om­sorg – ta re­da på så myc­ket som möj­ligt om fö­ra­ren.

SE till att bi­len all­tid är rätt för­säk­rad.

TÄNK på att bi­lens be­sikt­nings­in­ter­vall och andra­hands­vär­de på­ver­kas vid ut­hyr­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.