Sats­ning­en som sko­lan in­te mär­ker av

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - FOTO: CHAR­LOT­TE ÅRLING

Väs­bys po­li­ti­ker sä­ger att de sat­sar på sko­lan – men med er­sätt­nings­för­sla­get för 2016 blir det tuf­fa­re att be­dri­va skol­verk­sam­het i kom­mu­nen, sä­ger He­len Spåls, de­lä­ga­re till Sand­bergs­ka sko­lan.

– Grundpenge­n höjs med 1,1 pro­cent, vil­ket är i prin­cip ingen­ting. Det täc­ker in­te hy­res­höj­ning, lä­rar­nas lö­neök­ning­ar och dy­ra­re skol­ma­te­ri­al.

I bör­jan på no­vem­ber gick po­li­ti­ker­na ut stort med att Väs­bys sko­lor näs­ta år skul­le få ett till­skott på 11 mil­jo­ner kro­nor. Men den ök­ning­en ser sko­lor­na in­te myc­ket av.

Till vår­ter­mi­nen höjs grundpenge­n med ba­ra 1,1 pro­cent, vil­ket ska kom­pen­se­ra för öka­de pri­ser i sam­häl­let. Er­sätt­ning­en för ele­ver i de yng­re års­kur­ser­na ökar med 738 kro­nor, till 67 798 kro­nor. För de äld­re års­kur­ser­na ökar den med 843 kro­nor, till 77 462 kro­nor.

– Det räc­ker in­te ens till MI­NUS. Det för­ra för­del­nings­för­sla­get in­ne­bar ned­skär­ning­ar för nio av tolv sko­lor. en van­lig lö­neök­ning. Att det all­tid är tjafs kring peng­ar och sko­la. Och det är så trå­kigt att po­li­ti­ker­na sä­ger att de ska sat­sa och så slu­tar det med att vi får 1,1 pro­cents ök­ning. Ef­ter det att Skol­ver­ket ställ­de krav på att lä­ra­re skall va­ra le­gi­ti­me­ra­de ser vi att det är svårt att re­kry­te­ra lä­ra­re. Lö­ner­na har i sam­band med det dra­git iväg och ska man be­hål­la och re­kry­te­ra bra lä­ra­re får man be­ta­la. Då räc­ker in­te en höj- ning med 1,1 pro­cent. Po­li­ti­ker­na räk­nar med att vi ska sö­ka oli­ka stat­li­ga bi­drag för att få verk­sam­he­ten att gå runt, för att de själ­va ska slip­pa be­ta­la. Stat­li­ga bi­drag är nå­got man kan sö­ka för en kor­ta­re tid och syf­tar till spe­ci­fi­ka in­sat­ser. Kom­mu­nen har sitt an­svar att sä­ker­stäl­la en lång­sik­tig kva­li­tet i sko­lor­na vil­ket det här för­sla­get in­te ger, sä­ger He­len Spåls, de­lä­ga­re till Sand­bergs­ka sko­lan.

Fle­ra rek­to­rer från de fri­ståen­de sko­lor­na som Vi i Väs­by har va­rit i kon­takt med hål­ler med om att den fö­re­slag­na höj­ning­en är låg, och att de ha­de öns­kat mer peng­ar. En­ligt He­len Spåls krävs det en höj­ning på cir­ka tre pro­cent av grund­bi­dra­get för att täc­ka pri­sök­ning­ar­na på hy­ror, lä­ra­re, ma­te­ri­al, mat, el, vat­ten, med me­ra. Ett ti­di­ga­re för­del­nings­för­slag från kom­mu­nen drogs en­ligt He­len Spåls till­ba­ka ef­ter pro­tes­ter från rek­to­rer­na. Nio sko­lor skul­le ha gått mi­nus och ba­ra tre sko­lor plus 2016 jäm­fört med 2015:

Odenslun­da och Boll­stanäs skul­le få en upp­räk­ning med tre pro­cent för att kom­pen­se­ra för nya, dy­ra­re hy­reslo­ka­ler. Väs­by sko­la skul­le få en upp­räk­ning med nio pro­cent för att kom­pen­se­ra för det sto­ra an­ta­let ny­an­län­da ele­ver de tar emot. Men de nio öv­ri­ga sko­lor­na skul­le få noll el­ler mi­nus i kas­san jäm­fört med i år.

– Vi sa­de till kom­mu­nen: Ni kan in­te för­säm­ra för al­la oss sko­lor mitt i vårt bud­getår och kom­ma med be­ske­det så sent som i de­cem­ber. Det var al­la sko­lor över­ens om. För oss på Sand­bergs­ka skul­le för­sla­get ha in­ne­bu­rit att vi skul­le ha gått back. Vi skul­le ha tap­pat 800 000 kro­nor, sä­ger He­len Spåls.

Be­ske­det drogs till­ba­ka. I stäl­let är det tänkt att al­la sko­lor ska få en ök­ning med 1,1 pro­cent på grundpenge­n i ett förs­ta steg från och med den 1 ja­nu­a­ri. Skol­pro­jekt­grup­pen Ett lä­ran­de Väs­by har i da­gar­na lagt fram ett pre­li­mi­närt för­slag till ny mo­dell för hur skol­peng­en ska för­de­las. Den ska dock in­te bör­ja gäl­la för­rän i ju­li 2016 och fram till dess får sko­lor­na nöja sig med den fö­re­slag­na ök­ning­en. Det som för­svå­rar för sko­lor­na är att de läg­ger sin års- bud­get som­ma­ren, me­dan kom­mu­nen läg­ger sin på vin­tern. Rek­to­rer­na kan ba­ra gis­sa hur stor vår­ter­mi­nens er­sätt­ning kom­mer att bli, ef­tersom sum­man in­te fast­ställs för­rän i de­cem­ber. Och då kan det ibland kom­ma över­rask­ning­ar, som i år.

– Att dri­va sko­la i den här kom­mu­nen är li­te svårt, för lång­sik­tig­he­ten är väl­digt då­lig och man ser in­te de sats­ning­ar som ut­lo­vats. De en­da sats­ning­ar­na kom­mer från Skol­ver­ket och är stat­li­ga peng­ar som var­je en­skild hu­vud­man får sö­ka och läg­ga ner myc­ket tid på för att få till. Man kan väl sä­ga att med det nya sty­ret i kom­mu­nen så har det ab­so­lut in­te bli­vit bätt­re ut­an sna­ra­re tvärt om. Trots al­la löf­ten om sats­ning­ar på sko­lor­na som sa­des i sam­band med va­let, sä­ger He­len Spåls. Vad blir kon­se­kven­sen för er med en grund­pengs­höj­ning på 1,1 pro­cent?

– Dels kan man in­te gö­ra den höj­ning på lä­rar­lö­ner som man kanske ha­de öns­kat. Dels mås­te man gö­ra en över­syn över al­la nu­va­ran­de kost­na­der vil­ket kan le­da till att vi ökar barn­grup­per­na el­ler tar in fle­ra klas­ser, nå­got som vi egent­li­gen in­te vill, sä­ger He­len Spåls be­kym­rat.

Char­lot­te Årling MISS­NÖJD. He­len Spåls, de­lä­ga­re till Sand­bergs­ka sko­lan, sä­ger att det krävs cir­ka tre pro­cents höj­ning av grundpenge­n var­je år för att sko­lan ska kun­na hål­la hög kva­li­tet och kon­ti­nu­i­tet. Till vå­ren höjs er­sätt­ning­en med 1,1 pro­cent, vil­ket hon och fle­ra rek­to­rer som Vi i Väs­by har ta­lat med an­ser va­ra för li­te.

”Man ser in­te de sats­ning­ar som

ut­lo­vats.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.