3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Viivasbydirekt - - Hej Väsby -

FI­NIS­SAGE

Väs­by Konst­hall av­slu­tar ju­bi­le­um­så­ret 2015 med fi­nis­sage och works­hop. Den 13 de­cem­ber är det lu­ci­a­fi­ka samt sista chan­sen att se Mats Pet­ters­sons mål­ning­ar och skulp­tu­rer och Lars Ny­bergs torr­nåls­gra­fik. Kloc­kan 14–16 får du chan­sen att själv pro­va på torr­nåls­gra­fik un­der Lars Ny­bergs led­ning. Sön­dag 13 de­cem­ber Väs­by Konst­hall

När: Var:

JUL­KON­SERT

Jul­kon­sert med Upplands Väs­by Mu­sik­klas­ser och mu­si­ker. Bil­jett­för­sälj­ning: www.vas­by­mu­sik.se alt. Bloms­ter­ping­lan, Centralv. 3. Kost­nad in­kl. fi­ka; vux­en: 150 kr, pen­sio­när/barn: 75 kr, barn 0–3 år i vux­ens knä: gra­tis! 16 och 17 dec. kl. 18.30. Nya kul­tur­hu­set vid Mes­sing­en.

När: Var:

GOSPELGLÄD­JE

Kom och låt er upp­fyl­las av go­spelsång och jul­gläd­je med oss! Bil­jet­ter hos Bloms­ter­ping­lan. Re­s­te­ran­de bil­jet­ter säljs vid en­trén 30 mi­nu­ter fö­re in­släpp. 100 kro­nor/vux­en. 50 kro­nor/ barn (3–12 år). Väl­kom­na!

Sön­da­gen den 20 de­cem­ber kl. 15 och 18.

Eds kyr­ka

När:

Var:

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.