VÄL­KOM­MEN TILL NYA KUL­TUR­HU­SET

Eldsho­wen blås­te bort, bongotrum­mor­na väl­te när ri­dån gick upp och el­gi­tar­ren ha­de in­te lju­det in­kopp­lat. Men vad gjor­de det, när al­la i publi­ken ha­de en så fan­tas­tisk kväll? Väs­bys nya kul­tur­hus in­vig­des på fre­da­gen med dun­der, brak, skratt och mas­sor av

Viivasbydirekt - - Sidan 1 -

tor­men Hel­ga drog in med full styr­ka och såg till att den ut­lo­va­de eldsho­wen ut­an­för Mes­sing­e­nen­trén fick stäl­las in. I stäl­let sam­la­des de drygt 300 Väs­by­bor­na som ha­de fått tag på in­vig­nings­bil­jet­ter i Mes­sing­ens fo­a­jé, åt sal­ta pin­nar och lyss­na­de på ban­det Sü­pers­tar Or­kes­tar.

Där­ef­ter var det dags för själ­va in­vig­ning­en. In­ne i kul­tur­hu­sets sto­ra scen­rum bän­ka­de sig publi­ken och tyst­na­de själv­mant när kloc­kan när­ma­de sig 19 – kanske tag­na av stun­dens all­var och högt­lid­lig­het? Ord­fö­ran­de­na för kom­mun­sty­rel­sen och kul­tur- och fri­tids­nämn­den, Mat­hi­as Boh­man (S) och Leif Bej­hed (V), klev fram till det sym­bo­lis­ka blå­gu­la in­vig­nings- ban­det och höll varsitt an­fö­ran­de om kul­tu­rens be­ty­del­se för sam­häl­let. Där­ef­ter klipp­te de ban­det och kul­tur­hu­set var in­vigt. Den ef­ter­föl­jan­de två tim­mar långa konserten in­led­des med ett pi­a­no­styc­ke, in­le­vel­se­fullt fram­fört av mu­sik­sko­le­lä­ra­ren Zinaida Ogano­va Lars­son, och följ­des av än­nu ett.

Mu­sik­sko­lans öv­ri­ga lä­ra­re och ele­ver stod för le­jon­par­ten av kväl­lens un­der­håll­ning och vi­sa­de upp sin sto­ra bredd i allt från stråk­grup­per till en hel sym­fo­nior­kes­ter. Det var sym­fo­nior­kes­tern som fick äran att av­run­da kväl­len med det pam­pi­ga film­te­mat från Sa­gan om Ring­en. Kon­fe­ren­ci­er för kväl­len var Nas­sim Al Fa­kir, som pre­sen­te­ra­de sig som ”snö­gub­ben i fil­men Frost”. Han sa­de skämt­samt att allt an­nat han har gjort bå­de in­nan och ef­ter den rol­len tycks va­ra bort­glömt. Mel­lan mu­si­knum­ren ak­ti­ve­ra­de han publi­ken i oli­ka ljud- och klapple­kar, som ljud­ram­san om Bengt som job­bar på en knapp­fa­brik. I slu­tet stod he­la publi­ken upp, hop­pan­des och klap­pan­des i takt.

– Ro­ligt att han kan få al­la att hop­pa så­där, sä­ger en kvin­na spon­tant ef­teråt. Nas­sim Al Fa­kir gjor­de även ett bongotrums-gäst­spel med mu­sik­sko­lans sym­fo­nior­kes­ter, vil­ket tycks ha upp­skat­tats av så­väl ho­nom själv som av or­kes­tern och publi­ken. Ett an­nat gäst­spel stod Eb­ba från fun­kis­mel­lo för, när hon sjöng med Odenslun­da mu­sik­lek. Väs­by­bon Gud­run Bengts­son sä­ger i pa­u­sen att det har va­rit ”över­ras­kan­de ro­ligt” he­la kväl­len och in­te ba­ra hög­tid­ligt, vil­ket hon kanske ha­de trott att det skul­le va­ra. Hon fick ock­så upp­täc­ka nå­got nytt:

– Det var kul med mu­sik­sko­lan, jag viss­te knappt att de fanns. Bå­de hon och ma­ken Tor­björn Bengts­son är myc­ket po­si­ti­va till det nya kul­tur­hu­set och de hop­pas att det blir många ar­range­mang här. Det är så myc­ket enkla­re att pro­me­ne­ra ned hit än att pla­ne­ra fle­ra vec­kor i för­väg för att trixa sig in till stan.

De har bott i Väs­by i 25 år och de tyc­ker om den för­vand­ling som sker.

– Väs­by har för­änd­rats. Förr var det mer som en bruks­ort, nu bör­jar det lik­na en stad, sä­ger Tor­björn Bengts­son.

Char­lot­te Årling

HE­LA HEL­GEN. In­vig­ning­en på­gick i da­gar­na tre.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.