Vil­ka krav vill M sän­ka?

I för­ra veckans in­sän­da­re skri­ver Malin Ly­bec­ker (M) att kra­ven i sam­band med matupp­hand­ling­en var orim­ligt högt ställ­da. Min frå­ga till Malin Ly­bec­ker är: Vil­ka krav vill ni sän­ka? Vå­ra krav på hög­re mat­kva­li­tet? El­ler kra­vet på tuf­fa­re upp­följ­ning av av

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 -

Un­der fle­ra år har för­äld­rar och Mil­jö­par­ti­et i Väs­by frå­gat ef­ter bätt­re mat till vå­ra barn och äld­re. Lars Val­ters­son (MP) har i fle­ra år ef­ter­frå­gat ar­be­tet. Jag är glad att Mil­jö­par­ti­ets och mitt nu­va­ran­de ar­be­te i po­li­ti­ken har fått fart på den vik­ti­ga mat­frå­gan.

I sin in­sän­da­re hän­vi­sar Malin Ly­bec­ker till al­li­an­sens skugg­bud­get, i den tycks man bort­se ifrån att det är ut­bild­nings­nämn­den och so­ci­al -och äld­re­nämn­den som ska ta kost­na­der­na för ma­ten och att peng­ar­na som sat­sas mås­te gå till samt­li­ga en­he­ter och ak­tö­rer in­om äldre­omsorg, sko­la och för­sko­la oav­sett om de är pri­va­ta el­ler kom­mu­na­la. De peng­ar man hän­vi­sar till räc­ker då in­te långt.

Det blir ett spel för gal­le­ri­et, sär­skilt när ni sam­ti­digt mins­kar bud­ge­ten för so­ci­al- och äld­re­nämn­den med 7,9 mil­jo­ner. I prak­ti­ken pre­sen­te­rar ni kraf­ti­ga ned­drag­ning­ar i väl­fär­den och än­nu säm­re för­ut­sätt­ning­ar för att ser­ve­ra bra mat.

Jag kan lug­na Väs­by­bor­na som läs­te att det nu finns risk för fär­re lä­ra­re att så in­te är fal­let. Kom­mu­nen har be­vil­jats 6,4 mil­jo­ner kro­nor för att an­stäl­la fler lä­ra­re. Det­ta är ut­ö­ver de 11 mil­jo­ner som av­sätts till sko­lan i den kom­mu­na­la bud­ge­ten. Jag kom­mer att fort­sät­ta dri­va på hårt i mat­frå­gan. Det finns många go­da ex­em­pel på hur man lyc­kas för­bätt­ra ma­ten in­om ra­men för be­fint­lig bud­get. Ett fan­tas­tiskt ex­em­pel här i Väs­by är hur Bryg­gans kock lyft an­de­len eko­lo­gisk mat från 25 pro­cent till cir­ka 60 pro­cent un­der 2015 ut­an att det kostat för­sko­lan mer. Boll­stanäs som har mat­lag­ning på plats har haft ett läg­re por­tions­pris än öv­ri­ga sko­lor.

Jag är glad att den sty­ran­de ma­jo­ri­te­ten pa­ral­lellt med upp­hand­ling­en sett till att en in­ven­te­ring av kö­ken är gjord. Nu har vi möj­lig­het att in­ve­ste­ra så att fler får mat la­gad på plats. Det­ta kom­mer vi ha fort­satt fo­kus på. Fler kök kan möj­lig­gö­ra för fler och mind­re ak­tö­rer på vår ”mat­mark­nad” – att mo­de­ra­ter­na in­te age­rat för det ti­di­ga­re?

Maria Tu­vesson

FOTO: PRI­VAT

KRAV. Vil­ka krav i upp­hand­ling­en kun­de M tän­ka sig att sän­ka? und­rar MP.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.