Sko­lor­na får 7,5 mil­jo­ner till hös­ten MER För­sla­get om ny mo­dell

Viivasbydirekt - - NYHETER - FOTO: UPPLANDS VÄS­BY KOM­MUN

Sko­lor­na får en blyg­sam höj­ning av skol­peng­en till vå­ren. Men till hös­ten vill Ett lä­ran­de Väs­by kic­ka igång en ny er­sätt­nings­mo­dell, med ett till­skott på 7,5 mil­jo­ner kro­nor och so­cio­e­ko­no­miskt mer rik­ta­de peng­ar.

– Syf­tet är att främ­ja lik­vär­dig­he­ten i sko­lan. Vi har sett att re­sur­ser­na in­te all­tid går till de ele­ver som kanske har störst be­hov av dem, sä­ger kom­mu­nens del­pro­jekt­le­da­re Mag­nus Hjort.

I för­ra vec­kan be­rät­ta­de Vi i Väs­by om fru­stra­tio­nen bland rek­to­rer över att upp­räk­ning­en av skol­peng­en näs­ta ter­min blir 1,1 pro­cent, trots po­li­ti­ker­nas ut­lo­va­de skolsats­ning på 11 mil­jo­ner kro­nor för 2016. Men re­dan till höst­ter­mi­nen 2016 blir det bätt­re.

Pro­jek­tet Ett lä­ran­de Väs­by har länge job­bat med att ut­vär­de­ra mo­del­len för hur kom­mu­nens skol­peng­ar för­de­las. Nu har de gått ut med hu­vud­dra­gen i den nya mo­del­len, som en­ligt pla­nen ska in­fö­ras den 1 ju­li 2016. En­ligt för­sla­get får sko­lor­na till höst­ter­mi­nen ett till­skott PRO­JEKT­LE­DA­RE. Mag­nus Hjort på ut­bild­nings­en­he­ten har lett pro­jek­tet med att ta fram en nya er­sätt­nings­mo­dell. på cir­ka 7,5 mil­jo­ner kro­nor ut­ö­ver upp­räk­ning­en på 1,1 pro­cent. År 2017, när mo­del­len ska va­ra i full kraft, får sko­lor­na cir­ka 16 mil­jo­ner kro­nor mer än 2015. En­ligt för­sla­get ska al­la sko­lor få höjd grund­peng och höjd er­sätt­ning för lo­kal­kost­na­der.

– Lo­ka­ler­sätt­ning­en ska mot­sva­ra kom­mu­na­la snitt­hy­ran per elev. Den fö­reslås hö­jas. Det in­ne­bär att om du som fri­ståen­de sko­la har lyc­kats hit­ta en lo­kal med bil­li­ga­re hy­ra, så får du mer peng­ar över till ad­mi­nist­ra­tion och un­der­vis­ning, sä­ger del­pro­jekt­le­da­ren Mag­nus Hjort. Hur blir det för sko­lor som hyr helt ny­bygg­da lo­ka­ler av kom­mu­nen, som Oden­sko­lan?

– Vi dis­ku­te­rar att in­fö­ra ny­bygg­nads­peng, men det är in­te spi­kat hur den ska se ut än­nu.

Mål­peng­en, som har fun­nits i någ­ra år i syf­te att mins­ka sko­lor­nas över­skott­s­y­tor, an­ses har spe­lat ut sin roll och fö­reslås tas bort. Den del av skol­peng­en som ska kom­pen­se­ra för so­cio­e­ko­no­mis­ka skill­na­der, det så

MÅS­TE god­kän­nas av ut­bild­nings­nämn­den (feb­ru­a­ri 2016) och kom­mun­sty­rel­sen (mars 2016) för att kun­na trä­da i kraft som pla­ne­rat den 1 ju­li 2016.

HÖJ­NING­AR­NA gäl­ler ut­ö­ver den upp­räk­ning om 1,1 pro­cent som bör­jar gäl­la den 1 ja­nu­a­ri 2016. GRUNDPENGE­N höjs för al­la sko­lor. LO­KA­LER­SÄTT­NING­EN höjs för al­la sko­lor. Mål­peng­en tas bort. Ny­bygg­nads­peng (för nya skol­lo­ka­ler) in­förs.

STRUKTURBI­DRAGET höjs och ska för­de­las ut­i­från Sta­tis­tis­ka central­by­råns riks­mo­dell. kal­la­de strukturbi­draget, fö­reslås hö­jas och få mer udd.

– Det ska bli stör­re skill­nad mel­lan lägs­ta och högs­ta be­lopp, för att kun­na kon­cen­tre­ra re­sur­ser­na till det om­rå­de där be­ho­vet är som störst, sä­ger Mag­nus Hjort. Och med det för­sö­ker vi främ­ja lik­vär­dig­he­ten. Lik­vär­digt be­ty­der in­te li­ka för al­la, ut­an där det är störst be­hov. Dit vi be­hö­ver rik­ta re­sur­ser­na för att få bra re­sul­tat. Det ska för­hopp­nings­vis ge rek­to­rer­na stör­re ut­rym­me att an­stäl­la lä­ra­re el­ler an­nan per­so­nal som be­hövs för att kla­ra kun­skaps­må­len.

Strukturbi­draget ut­går från Sta­tis­tis­ka central­by­råns riks­mo­dell som ba­se­ras på för­äld­rar­nas ut­bild­nings- ni­vå, vis­tel­se­tid i Sve­ri­ge, om fa­mil­jen tar emot eko­no­miskt bi­stånd, med me­ra. Fak­to­rer som kan på­ver­ka ele­vens för­vän­ta­de stu­di­e­re­sul­tat. Må­let är att al­la som går ut grund­sko­lan ska ha god­känt i al­la äm­nen.

– Strukturbi­draget är ba­ra en del av he­la pa­ke­tet, men det är väl­digt vik­tigt att ge al­la för­ut­sätt­ning­ar för att lyc­kas. Det här är ett av de bätt­re sät­ten. Men vi kan ba­ra för­de­la re­sur­ser­na, det är sko­lor­na som gör job­bet. An­vän­der de peng­ar­na rätt så blir det bra, sä­ger Mag­nus Hjort.

Lik­vär­digt be­ty­der in­te li­ka för al­la, ut­an där det är störst be­hov.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.