Möj­ligt med Y och Z först på reg­s­kylt

Viivasbydirekt - - BIL & MOTOR -

Från och med ok­to­ber må­nad in­för­de Trans­port­sty­rel­sen num­mer­se­ri­er med Y och Z i in­led­ning­en på bi­lars re­gi­stre­rings­skyl­tar.

Det­ta för att fri­gö­ra cir­ka en mil­jon nya num­mer­kom­bi­na­tio­ner. Y och Z är de sista num­mer­se­ri­er­na som går att ta i bruk i det be­fint­li­ga num­mer­sy­ste­met med tre bok­stä­ver och tre siff­ror.

Fem ty­per av kom­bi­na­tio­ner kom­mer in­te att tillå­tas: ZEX, ZPY, ZUG, ZUP och ZOO.

Kom­bi­na­tio­ner­na i det nu­va­ran­de num­mer­sy­ste­met be­räk­nas räc­ka i fem till sju år till in­nan det blir slut på le­di­ga re­gi­stre­rings­num­mer.

Trans­port­sty­rel­sen har läm­nat in ett för­slag till re­ge­ring­en om att det sista teck­net i ett re­gi­stre­rings­num­mer i fram­ti­den ock­så ska kun­na va­ra en bok­stav.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.