MER Pa­vil­jong­er­na

Viivasbydirekt - - NYHETER -

KOM­MUN­STY­REL­SEN be­slu­ta­de den 14 de­cem­ber att 200 för­sko­le­plat­ser i pa­vil­jong­er ska iord­ning­stäl­las i om­rå­det vid Run­by sko­la.

SAM­HÄLLS­BYGG­NADS­KON­TO­RET får i upp­drag att be­stäl­la pa­vil­jong­er­na. Hy­res­pe­ri­o­den är på tre år med möj­lig­het till för­läng­ning ett år i ta­get. Iord­ning­stäl­lan­det av mark, in­fra­struk­tur, ute­mil­jö och mon­te­ring av pa­vil­jong­er­na be­räk­nas till 8,4 mil­jo­ner kro­nor. Års­kost­na­den (in­hyr­ning, drift, av­skriv­ning och rän­ta) be­räk­nas till 9,4 mil­jo­ner kro­nor.

UT­BILD­NINGS­NÄMN­DEN blir hu­vud­man för den nya för­sko­lan. De 200 plat­ser­na ska fi­nan­sie­ras in­om ut­bild­nings­nämn­dens be­fint­li­ga bud­get för vo­ly­mer och er­sätt­nings­sy­stem. Hy­ran blir 4 mil­jo­ner kro­nor per år och fi­nan­sie­ras av för­sko­le­peng­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.