Kan vi bli fos­sil­fria 2030?

Viivasbydirekt - - INSÄNDARE & DEBATT - FOTO: COLOURBOX

Så jublas det då över ett världs­om­fat­tan­de kli­matav­tal i Pa­ris. Men tro in­te att sa­ken är klar. Det va­ga av­ta­let med ic­ke bin­dan­de am­bi­tio­ner krä­ver en fort­satt folk­lig kli­mat­kamp.

Här i Sve­ri­ge be­hö­ver vi för det förs­ta pres­sa re­ge­ring­en att stop­pa ”För­bi­fart Stock­holm”, för det and­ra att Vat­ten­fall in­te ska tillå­tas säl­ja si­na kol­gru­vor ut­an att de ska läg­gas ner, för det tred­je att Sve­ri­ge ska an­nul­le­ra de ut­släpps­rät­ter vi sam­lat på oss ge­nom att ha köpt upp in­ter­na­tio­nel­la ut­släppskre­di­ter och ge­nom att mins­ka ut­släp­pen mer än vad vi ålagts in­om EU:s så kal­la­de för­del­ning av minsk­nings­åt­gär­der.

Det är ba­ra att hän­vi­sa till att Pa­ris­av­ta­let sät­ter am­bi­tio­nen att hej­da den glo­ba­la upp­värm­ning­en vid +1,5 gra­der. Den am­bi­tio­nen krä­ver att Sve­ri­ge (och and­ra ri­ka län­der) blir nä­ra fos­sil­fritt 2030 och att värl­den blir det 2050–2060. Det­ta sägs in­te i av­ta­let men det är den lo­gis­ka kon­se­kven­sen av att sik­ta mot 1,5 gra­ders-må­let.

Kan vi ta in vil­ken om­ställ­ning det in­ne­bär? Tor­björn Venn­ström, BEN­SIN. 2030?

Blir Sve­ri­ge fos­sil­fritt re­dan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.