Mul­tire­si­sten­ta bak­te­ri­er kan fin­nas på gym­met MER Smitt­sprid­ning

Viivasbydirekt - - Nyheter - FOTO: AN­NA WETTERGÅRD/ARKIV FOTO: AN­NE-LI HILBERT KÄL­LA: SMITTSKYDD­SINSTITUTE­TS RAP­PORT ”MRSA I SAM­HÄL­LET”

Bak­te­ri­er som är re­si­sten­ta mot an­ti­bi­o­ti­ka blir ett allt stör­re pro­blem i sam­häl­let. An­nC­hristin Frick­ner (C) fö­reslog på mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­dens se­nas­te mö­te att Upplands Väs­by skul­le ge­nom­fö­ra en pi­lot­stu­die för att und­vi­ka att mul­tire­si­sten­ta bak­te­ri­er bör­jar spri­das via kom­mu­nens id­rotts­an­lägg­ning­ar.

Mul­tire­si­sten­ta bak­te­ri­er har ut­veck­lat mot­stånds­kraft mot fle­ra oli­ka an­ti­bi­o­ti­ka och är med and­ra ord svå­ra att be­hand­la. Pro­ble­met upp­står när an­ti­bi­o­ti­ka an­vänds allt­för fli­tigt så att bak­te­ri­er­na hin­ner ut­veck­la re­sistens.

En av de van­li­gas­te mul­tire­si­sten­ta bak­te­ri­er­na är MRSA, Me­ti­cil­l­in­re­si­sten­ta gu­la sta­fy­lokoc­ker, som kan or­sa­ka en rad häl­so­pro­blem. Ti­di­ga­re har smit­tan fram­för allt spri­dits in­ne på sjuk­hus och har där­för kal­lats för sjuk­hus­sju­kan, men nu har

IN­SPEK­TÖR.

Ca­ro­li­ne Er­hardt. pro­ble­met spri­dit sig även till and­ra de­lar av sam­häl­let. MRSA kan spri­das i lo­ka­ler där många män­ni­skor vis­tas, ge­nom di­rekt el­ler in­di­rekt hud­kon­takt. Ett så­dant stäl­le är gym­met, där många män­ni­skor de­lar trä­nings­ut­rust­ning. Där­för fö­reslog Ann-Christin Frick­ner ny­li­gen att Väs­by skul­le in­le­da ett pi­lot­pro­jekt på om­rå­det, för att kart­läg­ga och fö­re­byg­ga smit­ta.

– Vi är en kom­mun som sat­sar myc­ket på frisk­vård. Men vå­ra lo­ka­ler i kom­mu- PRO­AK­TIV. ”Det är bätt­re att ta kon­troll in­nan man bör­jar kon­sta­te­ra smitt­sprid­ning”, sä­ger Ann-Christin Frick­ner.

”Det är olämp­ligt att op­po­si­tio­nen lyf­ter fram frå­gan på det här sät­tet och spe­lar på even­tu­el­la räds­lor. In­for­ma­tion om MRSA ska in­te an­vän­das som ett po­li­tiskt slag­trä.”

nen kan ock­så va­ra ohäl­so­sam­ma om man in­te har kon­troll på dem.

För­sla­get om pi­lot­pro­jek­tet fick avslag av ma­jo­ri­te­ten. Ord­fö­ran­den i mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den är Maria Tu­vesson (MP). Hon vän­der sig mot att för­sla­get kom in ba­ra tre tim­mar in­nan mö­tet, istäl­let för på nämnd­be­red­ning­en vec­kan in­nan. Hon har ock­så syn­punk­ter på för­sla­get som så­dant.

– Det är olämp­ligt att op- po­si­tio­nen lyf­ter fram frå­gan på det här sät­tet och spe­lar på even­tu­el­la räds­lor. In­for­ma­tion om MRSA ska in­te an­vän­das som ett po­li­tiskt slag­trä. Ma­jo­ri­te­ten hän­vi­sa­de ock­så till den till­syns­verk­sam­het som kom­mu­nen re­dan be­dri­ver, ge­nom mil­jö- och häl­so­skydds­kon­to­ret. Där ar­be­tar bland an­nat Ca­ro­li­ne Er­hardt:

– Mil­jö­kon­to­ret in­spek­te­ra­de år 2013 al­la gym i kom­mu­nen och gick då ige­nom

I lo­ka­ler och ut­rym­men där många män­ni­skor vis­tas med di­rekt el­ler in­di­rekt hud­kon­takt ökar ris­ken för smitt­sprid­ning om in­te re­kom­men­de­ra­de ru­ti­ner följs. Där­för be­hö­ver kun­skap spri­das om be­ho­vet av strik­ta städ- och hy­gi­enru­ti­ner för att mins­ka ris­ken för sprid­ning av bl.a. MRSA i of­fent­li­ga lo­ka­ler som gym, id­rotts­an­lägg­ning­ar, bad­hus och and­ra lo­ka­ler för kropps­vård.

VERKSAMHET­SUTÖVAREN har ett an­svar för att be­dri­va egen­kon­troll. Det in­ne­bär att verksamhet­sutövaren fort­lö­pan­de ska pla­ne­ra och kon­trol­le­ra sin verk­sam­het så att ska­dor och olä­gen­het för män­ni­skors häl­sa fö­re­byggs. verk­sam­hets­ut­ö­va­rens stä­doch hy­gi­enru­ti­ner, det vill sä­ga egen­kon­troll. Vi in­spek­te­ra­de även städ­ning­en på plats och kon­trol­le­ra­de att det fanns möj­lig­het för gym­me­d­lem­mar­na att tor­ka av ut­rust­ning­en ef­ter var­je trä­nings­pass samt att det fanns in­for­ma­tion om att det­ta skul­le gö­ras. Mil­jö­kon­to­ret hit­ta­de vid in­spek­tio­ner­na in­te någ­ra sto­ra bris­ter hos gym­men. Näs­ta till­synstill­fäl­le är 2019, sä­ger hon.

Ann-Christin Frick­ner tyc­ker dock in­te att det räc­ker med in­spek­tio­ner var sjät­te år, som dess­utom in­te spe­ci­fikt tit­tar på MRSA.

– Vi som kom­mun mås­te kun­na age­ra snab­ba­re än så om vi ser att det sker en för­änd­ring i vår om­värld. Det är bätt­re att ta kon­troll in­nan man bör­jar kon­sta­te­ra smitt­sprid­ning, av­slu­tar hon.

An­na Wettergård

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.