Vol­vo-li­mo för rik­tigt kräs­na P

Viivasbydirekt - - Bil & Motor - FOTO: VOL­VO.

Text och foto: Fred­rik Di­its Vik­ström å en punkt tar Vol­vo ett steg till­ba­ka. S90 var ju be­teck­ning­en på Volvos sto­ra se­dan (1997–1998) in­nan ef­ter­trä­da­ren S80 tog vid. An­nars är det en spril­lans ny bil som Vol­vo vi­sar för in­bjud­na jour­na­lis­ter i de­sign­cent­ret på Tors­landa­ver­ken, en på­fal­lan­de ode­sig­nad bygg­nad i kor­ru­ge­rad plåt, någ­ra hund­ra me­ter från bil­fa­bri­ken. Högs­ta che­fen Hå­kan Samuelsson ski­ner av stolt­het: – Bi­len ser fan­tas­tisk ut. Spe­ci­ellt in­red­ning­en är nå­got jag är stolt över, sä­ger han och ser fram emot att by­ta till S90 som tjäns­te­bil.

Bi­lens sym­bol­vär­de ska in­te un­derskat­tas, me­nar Vol­vo­che­fen.

– För att va­ra äk­ta pre­mi­um är det vik­tigt att va­ra med i sedan­seg­men­tet. Det vi­sar att vi har ett fullt pre­mi­u­m­ut­bud.

Seg­men­tet är allt an­nat än en­kelt, på­pe­kar Björn Bodén, pro­dukt­chef för S90.

– Det är ett av det mest krä­van­de seg­men­tet i he­la bil­in­du­strin. Väl­digt kräs­na kun­der. De för­vän­tar sig det se­nas­te av allt och den bäs­ta tek­no­lo­gin.

Glo­balt sett käm­par se­dan-ka­ros­sen i mot­vind. Fler och fler bil­kö­pa­re går över till suv. Än­då säl­jer Au­di, BMW och Mer­ce­des över 200 000 sto­ra se­dan­bi­lar per år. Var­de­ra. Volvos mål är mer mo­dest: 50 000 bi­lar per år. Dit nåd­de ald­rig fö­re­gång­a­ren S80. Re­kor­då­ret 2007 slu­ta­de för­sälj­ning­en på 42 527 ex­em­plar. Se­dan dess har siff­ror­na da­lat. För­ra året sål­des ba­ra 12 489 bi­lar. Ut­veck­lings­che­fen Pe­ter Mer­tens ver­kar helst vil­ja glöm­ma S80:

– Om det finns ett arv från en fan­tas­tisk bil, som XC90, kan det an­vän­das i de­sig­nen och ut­form­ning­en. Om ar­vet är då­ligt, då vill du gö­ra dig av med det, och det har vi gjort med S90. Det finns in­te en skruv från S80. Ingen­ting. En såg­ning som he­ter du­ga. S90 är and­ra bi­len ef­ter XC90 som ba­se­ras på den så kall­la­de SPA-platt­for­men som Vol­vo ut­veck­lat på egen hand se­dan ki­ne­sis­ka Ge­ely köp­te fö­re­ta­get från Ford 2010.

– SPA är en gå­va från in­gen­jö­rer­na. Det är ba­sen för att gö­ra en rik­tig pre­mi­um­se­dan, sä­ger Tho­mas Ing­en­lath. Ef­tersom platt­for­men är flex­i­bel kun­de Tho­mas Ing­en­lath le­ka näs­tan fritt med pro­por­tio­ner­na. Jäm­fört med S80 flyt­ta­de han fram­hju­len 15 cen­ti­me­ter fram­åt och ku­pén 25 cen­ti­me­ter bak­åt. Han drog ut ax­elav­stån­det, kor­ta­de över­häng­en, och öka­de ”pre­stige­måt­tet” mel­lan dörr och hjul­hus. Lin­jer­na höll han re­la­tivt enk­la och var no­ga med att bi­len in­te skul­le få en ag­gres­siv fram­to­ning i fron­ten.

– Jag vil­le und­vi­ka det. Det är in­te vac­kert. Det är gro­teskt hur många bi­lar ser ut, sä­ger Tho­mas Ing­en­lath.

I stäl­let ska bi­len ut­strå­la själv­sä­ker­het, stolt­het, styr­ka och auk­to­ri­tet. Om de­sign­che­fen själv får ut­tryc­ka det.

Med si­na 496 cen­ti­me­ter är S90 längst i klas­sen. Benut­rym­met i bak­sä­tet är väl till­ta­get, men det ku­pé­slut­tan­de ta­ket har mins­kat tak­höj­den jäm­fört med S80. PEKVÄNLIGT. Grund­dra­gen känns igen från XC90. Knap­par­na är få, de fles­ta funk­tio­ner­na styrs via pek­skär­men i mit­ten.

In­te en ny Vol­vo ut­an land­vin­ning­ar på sä­ker­hets­om­rå­det. I S90 finns två världs­ny­he­ter.

Det ena är att bi­len lärt sig att kän­na igen sto­ra djur och bå­de var­na fö­ra­ren och ak­ti­ve­ra brom­sar­na om bi­len och dju­ret ham­nar på kol­li­sions­kurs.

– Den kan upp­täc­ka allt från rå­djur och upp­åt. Häs­tar, kos­sor, äl­gar. Det är där vi har bör­jat, se­dan kan man tän­ka sig att man kan läg­ga till me­ra, sä­ger Ce­ci­lia Lars­son, chef för Volvos sä­ker­hets­av­del­ning.

Det and­ra är att bi­len kan upp­täc­ka om den är på väg att kö­ra av vägen och då brom­sa och sty­ra till­ba­ka.

– Av­kör­nings­o­lyc­kor står för en stor del av al­la all­var­li­ga tra­fikska­dor. Så den här funk­tio­nen tyc­ker jag är fan­tas­tisk, det är nog det jag gil­lar mest med S90, sä­ger Ce­ci­lia Lars­son.

Nytt är ock­så att bi­len kla­rar att sty­ra och hål­la sig mel­lan kör­fälts­lin­jer­na i has­tig­he­ter upp till 130 km/tim. Fö­ra­ren mås­te fort­fa­ran­de hål­la i rat­ten, men nog är det ett steg mot den själv­kö­ran­de bi­len. Apro­på tek­nik är chas­sit ny­ut­veck­lat. En avan­ce­rad kör­si­mu­la­tor har an­vänts för att väs­sa kö­re­gen­ska­per­na.

Pre­cis som XC90 kom­mer ock­så S90 som ladd­hy­brid med upp till 50 kilo­me­ter i el­dri­ven räck­vidd.

Än­nu åter­står någ­ra frå­ge­tec­ken och det gäl­ler bland an­nat pri­set. Ing­et är be­stämt, upp­ger Vol­vo, men så här sä­ger pro­dukt­che­fen Björn Bodén:

– Det kom­mer ab­so­lut fin­nas

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.