Li­be­ra­ler står på bar­nens si­da

DE­BATT. För någ­ra vec­kor se­dan ut­kom re­ge­ring­en med sitt nya mi­gra­tions­för­slag om nya asyl­reg­ler. Vi i Li­be­ra­ler­na de­lar re­ge­ring­ens be­döm­ning om att an­ta­let asyl­sö­kan­de till Sve­ri­ge mås­te mins­ka och fler EU-län­der mås­te ta sitt an­svar. Där­för kom­mer Li­be

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Mar­ga­re­ta Ha­mark grupple­da­re för Li­be­ra­ler­na (f.d. Folk­par­ti­et)

Där­e­mot stöd­jer Li­be­ra­ler­na in­te Mil­jö­par­ti­ets och So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas för­slag som in­ne­bär att barn­fa­mil­jer splitt­ras. Om en för­äl­der har ta­git sig till Sve­ri­ge men har bar­nen kvar i Sy­ri­en mås­te fa­mil­jen få för­e­nas. Att in­te tillå­ta fa­mil­jeå­ter­för­e­ning vo­re in­te ba­ra oklokt ur in­teg­ra­tions­syn­punkt, det går ock­så emot FN:s barn­kon­ven­tion som sä­ger att man all­tid ska sät­ta bar­nens bäs­ta främst.

I krig och kon­flik­ter är det all­tid bar­nen som drab­bas hår­dast. Där­för är det centralt att stå upp för al­la barns rätt till en trygg upp­växt. Även på lo­kalt plan vill vi i Li­be­ra­ler­na att Upplands Väs­by ska ta an­svar för barn och fa­mil­jer på flykt. Som li­be­ra­ler kom­mer vi all­tid att ar­be­ta för att barn ska ha go­da fram­tids­ut­sik­ter. Det är grun­den för vår ide­o­lo­gi.

FOTO: PRI­VAT

Mar­ga­re­ta Ha­mark.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.