MER Fem de­tal­jer

Viivasbydirekt - - Bil & Motor -

GRIL­LEN. De 23 me­tallrib­bor­na buk­tar in­åt, in­spi­re­rat av klas­si­kern P1800. Em­ble­met ser ut att va­ra or­dent­ligt stort men stor­le­ken är iden­tisk med järn­mär­ket på nya XC90. MÅT­TET. Bil­till­ver­ka­re med lyx­bil­sam­bi­tio­ner är när­mast be­sat­ta av måt­tet mel­lan dörr och hjul­hus. Vol­vo vill in­te va­ra säm­re och sträc­ker ut av­stån­det så långt som möj­ligt. SPEG­LAR­NA. Li­te läng­re bak, li­te läng­re ner. Si­do­speg­lar­nas nya po­si­tion på dör­ren in­ne­bär bätt­re sikt snett fram­åt och för­bätt­rar ock­så luft­flö­det längs si­dor­na.

I ak­tern finns ett par re­jä­la blaffor till bak­ljus. Räk­na med att lam­por­na kom­mer att sy­nas klart och tyd­ligt när S90 så små­ning­om rul­lar ut på vägar­na. STÖT­FÅNG­A­REN. S90 har ett tyd­ligt un­der­bett längst bak. Av för­säk­rings­skäl, på­pe­kar che­fen för ex­te­ri­ör­de­sign Max­i­mil­li­an Mis­so­ni, som gär­na skul­le slip­pa läp­pen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.