D

Viivasbydirekt - - FAMILJ - FOTO: ANNA WET­TER­GÅRD

et är lör­dag och so­len ski­ner över Mes­sing­en. In­ne i id­rotts­hal­len är det dock en an­nan at­mo­sfär som do­mi­ne­rar: svett­doft, gniss­let av fot­bolls­skor mot gym­pa­sals­golv och hög­ljud­da rop om pass­ning­ar. Det är fot­bollscup och lag från he­la Stor­stock­holm har ta­git sig hit. Peng­ar­na som cu­pen sam­lar in går oav­kor­tat till att få till­ba­ka sy­ris­ka flyk­ting­barn till sko­lan.

– Vi ha­de räk­nat med tolv lag; det var vår ut­gångs­punkt. Men det kom sex­ton styc­ken. Det är jät­te­kul; bätt­re än vän­tat, sä­ger Sara At­tar.

– Ja det har kom­mit hit lag från al­la de­lar av Stock­holm, trots att SL in­te har fun­ge­rat som det ska, fyl­ler hen­nes kol­le­ga Gi­zem Tütün­cü i.

Mat­cher­na går i högt tem­po och lö­ser av varand­ra på hall­gol­vet. När det är pa­us i spe­lan­det på­går istäl­let and­ra ak­ti­vi­te­ter som ut­lott­ning­ar, auk­tio­ner, täv­ling­ar, film­vis­ning och en dansupp­vis­ning med grup­pen Abzorb. För­u­tom Sara At­tar och Gi­zem Tütün­cü har Ma­ha­bat Jams­hi­di va­rit med och ar­ran­ge­rat cu­pen.

– Det har va­rit jät­te­bra stäm­ning. Vi har ar­be­tat ide­ellt men vi har fått så myc­ket kär­lek så det känns in­te som ar­be­te. Da­gen har va­rit stres­sig men helt un­der­bar, sam­man­fat­tar hon.

– Ja det har va­rit tufft att hin­na med att or­ga­ni­se­ra det här men det har va­rit värt det. Vi har fått så myc­ket kär­lek, sä­ger Gi­zem Tütün­cü. Cu­pen vanns av la­get Ecu­a­dor FF, som där­med kam­ma­de hem en upp­sätt­ning lands­lags­bil­jet­ter. Men även and­ra spe­la­re var nöj­da med da­gen. Amit Alam från Sol­len­tu­na tyc­ker att da­gen var myc­ket välar­ran­ge­rad.

– Det var jät­te­bra, jag har ing­et att kla­ga på. Do­mar­na var bra, in­for­ma­tio­nen var tyd­lig bå­de in­nan och un­der da­gen. De har haft dansupp­vis­ning, fil­mer, fi­ka… Det var va­rit per­fekt.

Han tyc­ker att det var en ext­ra bonus att an­mäl­nings­peng­ar­na för cu­pen gick till väl­gö­ren­het.

– Ja, det var kul att den här cu­pen ar­ran­ge­ra­des för väl­gö­ren­het. Det känns bra att peng­ar­na går dit. NÖJD. Amit Alam från Sol­len­tu­na tyc­ker att fot­bollscu­pen var myc­ket välar­ran­ge­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.