M

Viivasbydirekt - - Nyheter -

el­lan 15 april och 30 sep­tem­ber är det för­bju­det att kö­ra med dubb­däck i Sve­ri­ge. Om det är el­ler för­vän­tas bli vin­ter­väg­lag är det dock tillå­tet att kö­ra med dubb­däck även un­der som­mar­halv­å­ret.

– Min upp­fatt­ning är att det rå­der en viss okun­skap kring by­tet från vin­ter- till som­mar­däck. Det är många som har frå­gor kring vil­ka reg­ler som gäl­ler och vil­ka däck som får an­vän­das när, sä­ger Henrik Olars, press­chef på Trans­port­sty­rel­sen. Vin­ter­väg­lag rå­der om det finns snö, is, snö­modd el­ler frost på nå­gon del av vägen. An­nars är det som­mar­däck som gäl­ler. Fors­ka­re på VTI har ge­nom­fört tes­ter av väggrepp på bar­mark med odub­ba­de vin­ter­däck re­spek­ti­ve som­mar­däck. Re­sul­ta­tet vi­sar att vin­ter­däc­ken har säm­re väggrepp, bå­de när det gäl­ler broms- och styr­pre­stan­da. Stu­di­er av döds­o­lyc­kor in­di­ke­rar ock­så att odub­ba­de vin­ter­däck är över­re­pre­sen­te­ra­de i olycks­sta­tisti­ken.

– Broms­sträc­kan på torr as­falt var cir­ka 15 pro­cent läng­re för vin­ter­däc­ken jäm­fört med som­mar­däc­ken, oav­sett has­tig­he­ten fö­re in­broms­ning­en. På våt as­falt var broms­sträc­kan 20 pro­cent läng­re för vin­ter­däc­ken, sä­ger Mat­ti­as Hjort, fors­ka­re på VTI. Vid däck­by­tet är det vik­tigt att se till att däc­ken är i bra skick och har rätt möns­ter­djup. Nor­malt är möns­ter­dju­pet på nya som­mar­däck 7 mm. Ne­re på 3 mm ökar ris­ken för vat­ten­pla­ning dra­ma­tiskt, sam­ma gäl­ler för broms­för­må­gan på våt väg­ba­na. Ab­so­lut mins­ta tillåt­na möns­ter­djup som man får kö­ra på är 1,6 mm. Det är ock­så vik­tigt att däc­ken har rätt luft­tryck. Då rul­lar hju­len lät­ta­re och bi­len drar där­med mindre bräns­le. Det har även be­ty­del­se för däc­kens op­ti­ma­la kon­tak­ty­ta med vägen och dess håll­bar­het.

– Då­li­ga el­ler fel­mon­te­ra­de däck le­der till säm­re sä­ker­het och ökat däcksli­tage. Det in­ne­bär ock­så öka­de kost­na­der för bi­lä­ga­ren. Där­för är det vik­tigt att vå­ra kun­der vet när däc­ken ska by­tas och hur de ska kon­trol­le­ra som­mar­däc­ken. Vill man in­te själv by­ta däck kan man vän­da sig till en bil­verk­stad, sä­ger So­fia Berg­fors på Re­nault För­säk­ring.

Eri­ka Lin­dén Jans­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.