Bäs­ta vår­den ska av­gö­ra pla­ce­ring

Viivasbydirekt - - Nyheter -

BÄST VÅRD. Nu sva­rar Li­be­ra­ler­na på ett ti­di­ga­re in­lägg från S.

Kom­mer Löwen­ströms­ka ha en nära­kut även i fort­sätt­ning­en? Det kan ing­en, var­ken jag el­ler So­ci­al­de­mo­kra­ter­na som skri­vit en in­sän­da­re, sva­ra på i nu­lä­get. Jag tänker ald­rig lo­va nå­got som in­te är grun­dat i verk­lig­he­ten, det vo­re in­te se­ri­öst för en för­tro­en­de­vald med an­svar för sjuk­vår­den för över två mil­jo­ner stock­hol­ma­re. Men en sak kan jag verk­li­gen lo­va: Det som kom­mer av­gö­ra de nya nära­ku­ter­nas pla­ce­ring är ing­et an­nat än bäs­ta möj­li­ga vård för pa­ti­en­ter­na.

Fär­re in­vå­na­re i Stock­holms län ska få snab­ba­re vård när de blir akut sjuka, och slip­pa vän­ta på akut­sjuk­hu­sens akut­mot­tag­ning­ar. Al­la nya nära­ku­ter ska va­ra till­räck­ligt sto­ra, väl­ut­rus­ta­de och be­man­na­de med kom­pe­tent per­so­nal. De ska kun­na ha öp­pet al­la da­gar mel­lan 8 och 22, och ha till­gång till bl a rönt­gen och labb. Du som sö­ker vård på fram­ti­dens nära­kut ska kun­na ve­ta var de finns, vad du kan få hjälp med, och att du kan gå där­i­från fär­dig­be­hand­lad ut­an att skic­kas vi­da­re.

Många som i dag sö­ker akut hjälp vet in­te var de ska vän­da sig. För många skul­le det bäs­ta och snab­bas­te sät­tet va­ra att gå till sin egen hus­lä­ka­re. Näs­ta steg blir de nya nära­ku­ter­na. Hur de pla­ce­ras ut­reds nu av vå­ra tjäns­te­män. Lik­som So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas lands­tings­råd Dag Larsson kan jag in­te sä­ga nå­got innan det för­sla­get finns.

Oav­sett vil­ket kom­mer Löwen­ströms­ka för­bli en vik­tig del av häl­so- och sjuk­vår­den i Stock­holms län.

An­na Star­brink (L)

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.