20 APRIL

Viivasbydirekt - - DET HÄNDER -

Film­vis­ning

”Ho­pe Springs”. Ame­ri­kanskt dra­ma från 2012 med Me­ryl Streep, Tom­my Lee Jo­nes, Ste­ve Car­rel. 96 min. Fil­men vi­sas i Ab­ba­sa­len kl 13 och 15. Arr: Bi­o­graf­fö­r­e­ning­en So­ber.

Lit­te­rär sa­long – Al­mqvist

Tre fru­ar och en för­fat­ta­re. Lit­te­rär sa­long med Olof Holm och Ce­ci­lia Si­den­bladh från Al­mqvist­säll­ska­pet samt skå­de­spe­la­ren Ire­ne Lindh. Blir li­vet bätt­re utan kar­lar? El­ler finns det ett nytt man­si­de­al där sam­li­vet blir möj­ligt och hur skul­le det se ut? Frå­gor­na dis­ku­te­ras i Lo­ve Al­mqvists ro­man ”Tre fru­ar i Små­land”. Sa­marr: ABF Se­nio­ra­ka­de­min, Bib­li­o­te­kets Vän­ner och bib­li­o­te­ket. Kl 19–20. Skön­lit­te­rä­ra rum­met.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.