El­ljus­run­da

Viivasbydirekt - - NYHETER -

Tek­nik- och fas­tig­hets­ut­skot­tet vill an­vän­da 1,5 mil­jo­ner kro­nor till att för­länga Sätt­ras och Run­bys el­ljus­spår så att det blir en rundslinga. Det­ta ge­nom att an­slu­ta el­ljus­spå­ret som i dag slu­tar vid Mor Olas bac­ke i Kai­ro till el­ljus­spå­ret vid Run­by­sko­lan. Peng­ar­na är tänk­ta att tas ur fri­lufts­an­lägg­ning­ar­nas in­ve­ste­rings­bud­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.