Oflex­i­bel för­sko­la kan lö­sas med akut

De rå­dan­de bris­ter­na i för­sko­lan mås­te lö­sas. Trots att det finns and­ra al­ter­na­tiv gör väns­ter­ma­jo­ri­te­ten ide­o­lo­giskt dri­vet mot­stånd.

Viivasbydirekt - - Insändare - Ma­lin Ly­bec­ker Väs­by­mo­de­ra­ter­na

En av sam­häl­lets sto­ra ut­ma­ning­ar är att få fler i jobb. Ba­ra så kan vi säk­ra fram­ti­dens väl­färd. I da­gens sam­häl­le se rar bets-och fa­mil­je­si­tu­a­tio­nen oli­ka ut. Den gam­la ”nio till fem”-mo­del­len stäm­mer då­ligt över­ens med livs­si­tu­a­tio­nen för många av da­gens Väs­by­bor.

En kom­mun­börd är fö­rer­bju­da al­ter­na­tiv­för natt­sjuk­skö­ters­kan, ho­tellre­cep­tion i sten el lerand­ra som mås­te job­ba på så kal­lad obe­kväm ar­bets­tid. Sär­skilt vik­tigt blir det­ta i takt med att Ar­lan­da ut­veck­las. I fram­ti­den kom­mer 50 000 ar­be­ta på flyg­plat­sen, vil­ket kom­mer att stäl­la krav på en mer flex­i­bel barnom­sorg.

När Al­li­ans för Väs­by var i ma­jo­ri­tet upp­märk­sam­ma­des be­ho­vet av barnom­sorg på obe­kvä­ma ar­bets­ti­der. Ty­värr har utföraren av så kal­lad ”nat­tis” ef­ter de­cem­ber 2015 valt att in­te fort­sät­ta dri­va verk­sam­he­ten vi­da­re med hän­vis­ning till eko­no­mis­ka aspek­ter. Det­ta be­ty­der in­te att ef­ter­frå­gan har mins­kat.

Vi har även i op­po­si­tion dri­vit frå­gan ge­nom att i en ge­men­sam mo­tion fö­re­slå att Väs­by in­för sam­ma fram­gångs­ri­ka mo­dell som an­vänds i Sol- len­tu­na. Där an­vänds en så kal­lad ”nan­ny­a­kut” där barnskö­ta­re kom­mer hem till fa­mil­jer­na i stäl­let för att bar­nen över­nat­tar på för­sko­lan. Lös­ning­en är en­kel för fa­mil­jer­na, lät­tad­mi­ni­stre­rad och flex­i­bel.

Upp­lands Väs­by kom­mun har gjort en grund­lig ut­red­ning av vil­ka oli­ka al­ter­na­tiv som finns, bland an­nat just Nan­ny­a­ku­ten. Ef­ter ut­red­ning­en såg vi det som själv­klart att kom­mu­nen skul­le ges upp­drag att skri­va kon­trakt med nå­got fö­re­tag som ar­be­tar med nan­ny­verk­sam­het och yr­ka­de så i ut­bild­nings­nämn­den. Som vän­tat blev vårt yr­kan­de ned­rös­tat.

En miss­tan­ke är att det­ta är ett ide­o­lo­giskt grun­dat be­slut. Att skri­va kon­trakt med en pri­vat ak­tör kans­ke tar emot för väns­ter­par­ti­er­na. I stäl­let har vi nu en si­tu­a­tion där väs­by­bor in­te får nå­gon barnom­sorg på obe­kvä­ma ti­der. Det­ta trots att det går att få till stånd en lös­ning snabbt väl­jer den röd­grö­na ma­jo­ri­te­ten att för­ha­la be­slu­tet ge­nom att ut­re­da ären­det yt­ter­li­ga­re.

En miss­tan­ke är att det­ta är ett ide­o­lo­giskt grun­dat be­slut.

BRIS­TER. En lös­ning för för­äld­rar med be­hov av barnom­sorg på obe­kväm ar­bets­tid vo­re den så kal­la­de nan­ny­mo­del­len som in­förts i Sol­len­tu­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.