M

Trä är ett le­van­de ma­te­ri­al som över tid spric­ker när det tor­kar, och som även bryts ned av sol­ljus, al­ger och mö­gel. Men ge­nom att be­hand­la trä­et med trä­ol­ja kan till ex­em­pel en ter­rass hål­la i prin­cip hur länge som helst.

Viivasbydirekt - - Bostad -

ars–ju­li är den bäs­ta ti­den på året att be­hand­la träy­tor av oli­ka slag, då luft­fuk­tig­he­ten är som lägst. Vil­ken typ av be­hand­ling som pas­sar bäst be­ror på vil­ket sorts trä du har, och hur länge du vill att be­hand­ling­en ska va­ra.

Va­re sig du ska ol­ja in el­ler la­se­ra så be­hö­ver du ren­gö­ra däc­ket or­dent­ligt in­nan du bör­jar. Det enk­las­te sät­tet att gö­ra rätt är att ren­gö­ra med nå­got som kal­las trall­tvätt. Den har ren­gö­ran­de och ble­kan­de egen­ska­per för tryc­kim­preg­ne­ra­de trätral­lar. Den tvät­tar bort smuts och mö­gel­bild­ning­ar, men även gam­mal ol­ja. Skölj av trall­tvät­ten med en vat­ten­slang och vän­ta ett par da­gar in­nan du bör­jar stry­ka på ol­ja el­ler la­syr. Tänk på att ald­rig spo­la rent med hög-

BRA verk­tyg gör hal­va job­bet – spa­ra in­te på verk­tygs­kva­li­te­ten. SNÅ­LA in­te med ol­jan. UN­DER­LA­GET va­ra torrt. UND­VIK att ol­ja ytor som är he­ta av solen.

REGN på ny­stru­ken yta gör den matt el­ler fläc­kig. tryckstvät­ten. Då kan vä­tan tränga djupt in i trä­et, och du kan be­hö­va vän­ta länge in­nan fuk­ten för­svin­ner.

Trä­ol­ja är av­sedd för år­lig be­hand­ling av obe­hand­lat, tryc­kim­preg­ne­rat el­ler ti­di­ga­re ol­jat trä ut­om­hus. Trä­ol­jor träng­er in or­dent­ligt i un­der­la­get och ger trä­et ett fräscht ut­se­en­de som fram­hä­ver den na­tur­ligt vack­ra träåd­ring­en. Be­hand­ling­en gör även träy­tan vat­ten­av­vi­san­de och där­med lätt att hål­la ren.

– Om du in­te vill ha en trans­pa­rent trä­ol­ja går de of­ta att bry­ta i fle­ra oli­ka ku­lö­rer, be­rät­tar Åse Bal­ko, mark­nads­ko­or­di­na­tor hos Hap­py Ho­mes. För hår­da trä­ty­per som te­ak och ek re­kom­men­de­ras spe­ci­el­la ol­jor som kla­rar av att tränga in i des­sa hår­da träslag.

La­se­ra ter­ras­sen och få ett vac­kert re­sul­tat som hål­ler länge

Trä­ol­ja krä­ver år­lig be­hand­ling, men ter­rass­la­sy­rer kla­rar att stå emot vä­der och vind li­te läng­re, of­ta upp till någ­ra år in­nan trä­et be­hö­ver be­hand­las igen, be­ro­en­de på sli­tage och sol­sken.

– Medans ol­jan är trans­pa­rent är ter­rass­la­sy­ren all­tid li­te pig­men­te­rad och skyd­dar träy­tan mot ned­bryt­ning av UV-ljus, fort­sät­ter Åse Bal­ko. Ter­rass­la­sy­ren kan an­vän­das på tryc­kim­preg­ne­rat trä och ger en vac­ker la­se­rad yta med en håll­bar ku­lör och ett ef­fek­tivt skydd mot fukt, sprick­bild­ning­ar och grå­ning.

– Det tred­je al­ter­na­ti­vet är att be­hand­la trä­et med en spe­ci­ell im­preg­ne­ring och trä­skydd som är ba­se­rad på ki­seltek­no­lo­gi, av­slu­tar Åse Bal­ko. Be­hand­ling­en, som sker i två steg, är skon­sam mot mil­jön och är märkt med Bra Mil­jö­val. Re­sul­ta­tet ger en vac­ker ljus sil­ver­grå yta och en kraft­fullt och lång­sik­tigt skydd mot ny på­växt av al­ger, svam­par och mö­gel, sam­ti­digt som det ger god re­sistens mot så­väl smuts och vat­ten. Eri­ka Lin­dén Jans­son

RÖR OM i la­sy­ren då och då un­der an­vänd­ning­en. UN­DER­LA­GET ska va­ra torrt vid mål­ning. UND­VIK att må­la på ytor som är he­ta av solen. UND­VIK regn och dagg. MÅ­LA in­te hel­ler vid för låg tem­pe­ra­tur.

STRYK ut la­sy­ren tunt så att det in­te bil­das en film/ hin­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.