SAM­LING AV SAM­LA­RE

Att sam­la har all­tid va­rit po­pu­lärt. Allt från vy­kort till ki­rur­gis­ka in­stru­ment. Ny­li­gen var det sam­lar­mäs­sa i Vi­lun­da­hal­len dit många sök­te sig för att fyn­da bland ett stort ut­bud av sam­lar­ob­jekt.

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Mi­chael Folmer

För­ra hel­gen ha­de Vi­lun­da­hal­len som om­väx­ling en helt an­nan ak­ti­vi­tet än van­ligt. Hal­len var fylld av in­tres­se­ra­de be­sö­ka­re på jakt ef­ter att gö­ra fynd bland al­la möj­li­ga sam­lar­ob­jekt som stod upp­du­ka­de på ut­stäl­lar­nas bord.

Det var Sig­tu­na­or­tens sam­lar­för­e­ning, en för­gre­ning av sam­lar­för­bun­det Nord­stjär­nan som nu fyl­ler 75 år, som ar­ran­ge­ra­de an­tik- och sam­lar­mäs­sa.

– Det är 39:e gång­en i en följd som för­e­ning­en ord­nar en mäs­sa och det är and­ra gång­en som vi har mäs­san här i Upp­lands Väs­by. Vi­lun­da­hal­len är en väl­digt trev­lig hall och en stor för­del är att det finns gått om par­ke­rings­plat­ser i när­he­ten, bå­de för ut­stäl­la­re och be­sö­ka­re.

– Sam­lar­in­tres­set har all­tid va­rit stort. Fort­fa­ran­de är ke­ra­mik ett av de störs­ta sam­lar­ob­jek­ten. Till ex­em­pel så lig­ger bland and­ra Li­sa Lars­son och Stig Lindberg högt i kurs bland konst­nä­rer­na. Ty­värr är in­tres­set för all­mo­ge in­te sär­skilt stort just nu, men det vän­der sä­kert, be­rät­ta­de Ann Matt­son som är bi­trä­dan­de mäss­ge­ne­ral och själv sam­lar hon på sni­da­de sa­me­fi­gu­rer.

Att sam­la har all­tid va­rit po­pu­lärt. Allt från vy­kort till ki­rur­gis­ka in­stru­ment, det finns inga grän­ser, och i Vi­lun­da­hal­len fanns det verk­li­gen ett stort ut­bud av sam­lar­ob­jekt. Lars DuRon och Christian Törn­ros, två re­pre­sen­tan­ter från Bu­kowskis, ha­de fullt upp med att hjäl­pa be­sö­kar­na med vär­de­ring av ob­jek­ten un­der mäs­san.

– Många tror att det lig­ger sto­ra vär­den i fö­re­må­len de har med sig. Jag tror att An­tikrun­dan i tv har gjort att folk kans­ke över­skat­tar si­na fö­re­måls vär­de. Jag har in­te va­rit

med om att nå­gon har bli­vit jät­te­be­svi­ken, många av fö­re­må­len har i al­la fall ett af­fek­tions­vär­de, för­kla­ra­de Christian Törn­ros med en sil­ver­sked i han­den. – Jag är ord­fö­ran­de i HSO Upp­lands Väs­by som är en ide­ell or­ga­ni­sa­tion in­om han­di­kapp­för­bun­det. Vi skän­ker en del av in­täk­ter­na från hel­gens för­sälj­ning till be­hö­van­de i Upp­lands Väs­by.

har ock­så en li­ten lo­kal på Gen­vä­gen i Upp­lands Väs­by som är öp­pen lör­da­gar och sön­da­gar där vi säl­jer bland an­nat sam­lar­sa­ker och ku­ri­o­sa och även där går en del av för­sälj­ning­en till be­hö­van­de, be­rät­ta­de An­ne­li Sham­si­za­deh.

Fort­fa­ran­de är ke­ra­mik ett av de störs­ta sam­lar­ob­jek­ten.

FOTO: MI­CHAEL FOLMER

FYLLD. Vi­lun­da­hal­len var fylld av sam­lar­in­tres­se­ra­de.

OLI­KA. Många oli­ka fi­gu­rer fanns att väl­ja mel­lan.

LAM­PA. Mo­ni­ca Jo­han­sen vi­sar en gam­mal lam­pa för ett in­tres­se­rat par.

VÄR­DE­RA­DE. Ni­na och Ro­land Sand­berg fick fem styc­ken sil­ver­bä­ga­re vär­de­ra­de av Lars DuRon från Bu­kowskis.

TRÄF­FA. Från Väs­terås ha­de Pa­trik Gutsche kom­mit för att bå­de träf­fa be­kan­ta och säl­ja si­na an­ti­ka lam­por.

KE­RA­MIK. Li­sa Lars­sons ”Bull­dogg” var en av al­la ke­ra­mik­före­mål.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.