Li­be­ra­ler­na och de­ras sym­bol

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 - Ma­ria Ka­re­li­us

Li­be­ra­ler­na vi­sa­de i lör­dags upp sin nya log­ga som di­rekt blev en snackis.

– Den är rätt tack­sam att spin­na vi­da­re på och sko­ja om, sä­ger Johannes Andersson från Li­be­ra­ler­na i Upp­lands Väs­by.

I no­vem­ber byt­te Folk­par­ti­et namn till Li­be­ra­ler­na, och un­der par­ti­ets riksmö­te i Lin­kö­ping i lör­dags pre­sen­te­ra­des den nya log­gan. Ge­nom­sla­get blev stort i bå­de me­dia och so­ci­a­la me­di­er. Men dis­kus­sio­nen hand­la­de mest om att den nya sym­bo­len på­min­ner mer om ett man­ligt köns­or­gan än ett L.

– Det är klart vi såg lik­he­ten re­dan på mö­tet, och det var kanske nå­gon som bör­ja­de vis­ka: ”ser det in­te ut som en...?”, be­rät­tar Johannes Andersson som är po­li­tisk sek­re­te­ra­re i Li­be­ra­ler­na Upp­lands Väs­by. Log­gan som sam­man­lagt kos­ta­de 165 000 kro­nor kom till ge­nom att par­ti­et ut­lys­te en täv­ling och upp­ma­na­de folk att skic­ka in eg­na bi­drag. Ge­nom täv­ling­en fick man en idé om vad folk vil­le ha i en ny log­ga.

– Just blåklin­ten var väl­digt vik­tig för många och då vil­le man ha den i en cen­tral roll, sä­ger Johannes Andersson.

Form­gi­va­ren Bo Lund­berg och art director Gö­ran Bok an­li­ta­des och ha­de un­ge­fär en må­nad på sig att ta fram den nya log­gan. Bo Lund­berg upp­le­ver att re­ak­tio­ner­na va­rit po­si­ti­va, men han har in­te ta­git så stor del av upp­märk­sam­he­ten. Han är dock med­ve­ten om vad vis­sa tyc­ker lik­nar.

− När man job­bar med så enk­la for­mer som vi har gjort öpp­nar man upp för tolk­ning­ar. Vi har gjort en att sym­bo­len stark sym­bol som jag tror kom­mer hål­la länge, sä­ger han. Det var par­ti­le­da­re Jan Björ­klund som un­der riksmö­tet twitt­ra­de ut den nya log­gan sam­ti­digt som den vi­sa­des på stor­bilds­skärm.

– Då ut­bröt ju­bel, be­rät­tar Johannes Andersson som var på plats i Lin­kö­ping.

Han är nöjd med den nya log­gan och tyc­ker in­te att den be­hö­ver änd­ras.

– Jag tyc­ker den är bra. Den känns fräsch och det är bra att vi får ett L som sym­bol, det blir väl­digt tyd­ligt.

Att log­gan skul­le få stort ge­nom­slag var vän­tat, men kanske in­te så stort som det fak­tiskt blev. Men Johannes Andersson tror att man från par­ti­sty­rel­sen var med­ve­ten om att log­gan kun­de tol­kas som nå­got an­nat än ett L, och att den skul­le få myc­ket upp­märk­sam­het. En­ligt ho­nom är man in­om par­ti­et nöjd med log­gan.

– Visst, vi har haft li­te ro­ligt åt den men jag har in­te hört att nå­gon skul­le va­ra miss­nöjd. Och att det har sko­jats en hel del om Li­be­ra­ler­nas nya sym­bol har Johannes Andersson inga pro­blem med.

– Det står vi pall för, sä­ger han och ler.

Någ­ra kom­men­ta­rer på Twit­ter är ex­em­pel­vis ”Li­be­ra­ler­na har skaf­fat sig en ny, stånd­ak­tig, par­ti­log­ga” och ”Änt­li­gen vi­sar li­be­ra­ler­na li­te sta­ke.”

– Den har verk­li­gen fått ge­nom­slag och det är ro­ligt, sä­ger Johannes Andersson.

Det står vi pall för. Johannes Andersson har inga pro­blem med att det har sko­jats om Li­be­ra­ler­nas nya sym­bol.

FOTO: MA­RIA KA­RE­LI­US

NÖJD. Johannes Andersson gil­lar par­ti­ets nya log­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.