3 sa­ker du in­te får mis­sa i vec­kan

Viivasbydirekt - - HEJ VÄSBY -

TALENT FACTORY

Mu­sik­sko­lan bju­der in till kon­sert med egen­skriv­na lå­tar och kom­po­si­tio­ner. Fri en­tré. När: Tis­dag 3 maj kl 19. Var: Kon­sert­sa­len, Mes­sing­en

KONSTUT­STÄLL­NING

PRO:s ol­je­mål­nings­grupp ”Se­ni­o­re di Co­lo­re” och ABFs ke­ra­mik­grupp ”Kav­la & Dre­ja” vi­sar upp sin konst i la­du­går­den vid hem­bygds­går­den. Mål­ning­ar­na har va­ri­e­ran­de mo­tiv och ke­ra­mik­grup­pens ska­pel­ser har gjorts med oli­ka tek­ni­ker. Ser­ve­ring och för­sälj­ning. När: 7–8 maj kl 12–17. Var: Hem­bygds­går­den, Run­by.

TRÄ­NINGSCYK­LING

Trä­ningscyk­ling till Frösun­da, cir­ka 60 km, med ra­cer- el­ler hy­brid­cy­kel på lands­väg, snitt­fart 22–26 km/h. Tag med ext­ra slang, hjälm, vat­ten och even­tu­ellt nå­gon ener­gi, t.ex ba­nan. När: Lör­dag 7 maj kl 9.00. Var: Sam­ling vid Cy­kel­hu­set, Ron­del­len, Upp­lands Väs­by.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.