Vart är vi på väg?

Viivasbydirekt - - INSÄNDARE - Ru­ne Ted­blad

De röd­grö­na par­ti­er­na lig­ger väl­digt långt ifrån varand­ra i många vä­sent­li­ga frå­gor som har att gö­ra med till­växt och fram­åt­skri­dan­de i ett mo­dernt sam­häl­le. Det­ta gäl­ler i stort sett så­väl på kom­mu­nal som på stat­lig ni­vå.

Det en­da ge­men­sam­ma för de röd­grö­na är skat­te­höj­ning. Jäm­för vi in­ter­na­tio­nellt så är det näs­tan ute­slu­tan­de de län­der med väns­ter­re­ge­ring­ar som har drab­bats hår­dast av fi­nan­s­kri­sen och har de störs­ta pro­ble­men att brot­tas med. I stort sett är det sam­ma in­om den kom­mu­na­la verk­sam­he­ten i Sve­ri­ge. De bor­ger­ligt styr­da kom­mu­ner­na har kla­rat fi­nan­s­kri­sen i ge­nom­snitt bätt­re än de so­ci­a­lis­tis­ka. Här i Upp­lands Väs­by står stri­dig­he­ten om hur vi ska for­ma vår kom­mun så att den ska bli at­trak­tiv bå­de för de bo­en­de och för de som vill flyt­ta hit. Mil­jö­par­ti­et är ett bak­åt­strä­van­de par­ti med små fram­tids­mål i sik­te, me­dan so­ci­al­de­mo­kra­ter­na byg­ger sin po­li­tik på un­der­stöd och bi­drag.

Upp­lands Väs­by lig­ger stra­te­giskt mitt emel­lan Stock­holm och Ar­lan­da, så ur den syn­punk­ten gäl­ler det att till­mö­tes­gå ef­ter­frå­gan på at­trak­ti­va bostads- och af­färs­om­rå­den. Vå­ra grann­kom­mu­ner Sol­len­tu­na och Sig­tu­na väx­er så det kna­kar. Vi är en kom­mun där me­del­ål­dern blir hög­re och hög­re och en för­yng­ring är myc­ket vik­tig.

Al­li­an­sen ha­de un­der sin man­dat­pe­ri­od en bygg­na­tion som var bå­de eko­lo­giskt och eko­no­miskt håll­bar, som Mes­sing­en-sta­tions­om­rå­det, Central­vä­gen och Brunn­by Park. Fle­ra and­ra om­rå­den var på gång. Väns­te­ral­li­an­sen tycks ha myc­ket svårt att enas om en ge­men­sam po­li­tik för fram­ti­da mål, bå­de när det gäl­ler fö­re­ta­gan­de och bygg­na­tion.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.