Tek­nik­bo­lag till Väs­by

Viivasbydirekt - - NYHETER -

Det tys­ka tek­nik­fö­re­ta­get Kon­tron eta­ble­rar ett Sve­ri­ge­kon­tor – och väl­jer Upp­lands Väs­by som bas.

– En väl­digt vik­tig pa­ra­me­ter är när­he­ten till Ar­lan­da. Och ge­ne­rellt, ef­tersom vi är ett tek­nik­bo­lag, vill vi va­ra på nor­ra de­len av Stock­holm. Det är här det hän­der. Öh­lins, Re­vent coh Im­sys finns ju ock­så här, så det finns ett an­tal fö­re­tag i Väs­by i sam­ma lin­je som vi, sä­ger kon­to­rets Key Ac­count Ma­na­ger Jo­nas Kall­mén.

Kon­tron le­ve­re­rar bå­de in­bygg­da da­to­rer och he­la ser­ver­lös­ning­ar. Fö­re­ta­get job­bar mot bjäs­sar som ABB, Tetra­pak, At­las Copco, Erics­son och No­kia.

Upp­dra­get för det nya Sve­ri­ge­kon­to­ret blir att ta hand om fö­re­ta­gets eta­ble­ra­de kun­der och att till­sam­mans med dis­tri­bu­tö­rer­na eta­ble­ra lång­sik­ti­ga sam­ar­be­ten med skan­di­na­vis­ka fö­re­tag.

– Man mås­te fin­nas lo­kalt, och det är kul­tu­rellt vik­tigt att kun­na fö­ra en di­a­log på svens­ka och med ett svenskt ”tänk” sä­ger Jo­nas Kall­mén. För­hopp­ning­en är att växa ra­di­kalt

i mark­nads­an­de­lar för in­bygg­da da­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.