Har­rys be­gärt i kon­kurs ef­ter ef­ter ba­ra tio må­na­der

Bo­la­get som dri­ver Har­rys i Väs­by cent­rum har be­gärts i kon­kurs. Om drif­ten tas över av nå­gon an­nan el­ler om det blir nå­got nytt i lo­ka­ler­na är oklart. Blir det stäng­ning kom­mer Väs­by­bor­na att sak­na Har­rys.

Viivasbydirekt - - SIDAN 1 - Felicia Karls­son felicia.karls­[email protected]­rekt­press.se

Har­rys re­stau­rang öpp­na­de i ok­to­ber 2015 i Väs­by cent­rum. Lo­ka­len ha­de då stått tom i ett och ett halvt år på grund av en tvist i kon­kurs­pro­ces­sen med re­stau­rang­en Far­bror som hyr­de lo­ka­len in­nan. Men nu har det bli­vit Har­rys tur att be­gä­ras i kon- kurs. Det finns ing­et da­tum för när re­stau­rang­en stäng­er och lun­cher­na ser­ve­ras just nu som van­ligt.

Det är Märsta­bon Ken­ny Lun­din, som star­ta­de O’Le­a­rys i Märs­ta, som äger Har­rys i Väs­by cent­rum. Han vill in­te kom­men­te­ra hän­del­sen men sa i en ti­di­ga­re in­ter­vju in­för öpp­ning­en att Har­rys är ”ett helt nytt kon­cept som är trev­li­ga­re och ge­myt­li­ga­re”. Har­rys skul­le rik­ta sig till unga, barn­fa­mil­jer och äld­re med mu­sikquiz, te­ma­kväl­lar, tru­ba­du­rer och ett sch­la- ger­golv på fre­da­gar och lör­da­gar. Vi i Väs­by gav sig ut på stan för att frå­ga Väs­by­bor­na vad de tyc­ker om att re­stau­rang­en av allt att dö­ma för­svin­ner – och vad de öns­kar sig där i stäl­let.

– Det är synd att den stäng­er och jag öns­kar att ett lik­nan­de stäl­le öpp­nar. Jag har ald­rig ätit där, men druc­kit nå­gon öl, det är ett fint stäl­le. Bra ute­plats och trev­lig per­so­nal. Men det kan in­te va­ra lätt för al­la re­stau­rang­er, det finns så många och Väs­by är så li­tet,

Det får in­te stänga, de be­hövs och är bra och fint.

sä­ger Ro­ger Ab­dul-Ahad som sit­ter ut­an­för Väs­by cent­rum i so­len.

En an­nan man som vill va­ra ano­nym tyc­ker det är trist att Har­rys mås­te stänga.

– Det får in­te stänga, det be­hövs och är bra och fint. Men det som sak­nas i cent­rum är en djur­af­fär med fåg­lar och fis­kar. El­ler nå­gon mer sport­af­fär. Vi be­hö­ver även en spel­hall där ung­do­mar kan ak­ti­ve­ra sig och spe­la spel i stäl­let för att sit­ta ute och dric­ka, sä­ger han. Väs­by­bon Jenny Sand­berg ha­de hört att Har­rys kanske mås­te stänga, men trod­de det var ett löst ryk­te.

– Det är li­te trå­kigt tyc­ker jag, men näs­tan vän­tat. De fles­ta som hyrt lo­ka­len har bom­mat igen. Och i bör­jan fick Har­rys en del ne­ga­tiv kri­tik, det mås­te va­ra nå­got de mis­sat och där­för har det in­te gått så bra för dem.

– Men jag gil­lar Har­rys ute­plats och nu har vi ing­et stäl­le där man kan sit­ta ute och äta. Jag skul­le vil­ja att en ny lunch­re­stau­rang öpp­na­de. An­nars tyc­ker jag att det sak­nas en sko­af­fär, el­ler Åh­léns kanske, sä­ger hon.

FOTO: FELICIA KARLS­SON

HAR­RYS. Re­stau­rang­en Har­rys har be­gärts i kon­kurs.

TRIST. Maud Lars­son tyc­ker det är trist att Har­rys stäng­er. Hon tyc­ker ma­ten är god och hon kän­ner till ett gäng pen­sio­nä­rer som sam­las en gång i vec­kan för att äta där.

MÖB­LER. Mikael Sund­ström hop­pas att en mö­bel­af­fär öpp­nar i Har­rys lo­ka­ler. Han vill ha nå­got som är när­ma­re än Sta­land i Ro­te­bro.

SYND. Ro­ger Ab­dul-Ahad tyc­ker det är synd att Har­rys stäng­er och hop­pas att ett lik­nan­de stäl­le öpp­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.