Is­länds­ka hus in­spi­ra­tion för ny lju­dab­sor­bent

Viivasbydirekt - - BIL & MOTOR -

Med den nya lju­da­so­ben­ten Sca­la gör form­gi­va­ren Anya Seb­ton en lek­full pa­ra­fras på kor­ru­ge­rad plåt sam­ti­digt som hon ut­nytt­jar for­mens funk­tio­na­li­tet.

– In­spi­ra­tio­nen kom­mer från al­la des­sa hus på Is­land, där in­te ba­ra ta­ken ut­an ock­så fa­sa­der­na, är täck­ta av kor­ru­ge­rad plåt. Det föd­de tan­ken på att fö­ra in for­men i rum­met, be­rät­tar Anya Seb­ton.

Den form­pres­sa­de fil­ten ab­sor­be­rar lju­det och den våg­for­ma­de ytan får det att bry­tas. Sca­la är ett li­ka en­kelt som per­fekt sam­spel mel­lan material och form. Sca­la kan häng­as bå­de på väg­gen och ho­ri­son­tellt från ta­ket, för att dis­kret sän­ka ljud­ni­vån i rum­met.

FOTO: PRESSBILD

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.