Allt fler pris­sän­ker sin bo­stad

Viivasbydirekt - - BIL & MOTOR -

Stör­re an­del bo­stä­der pris­sänks i fle­ra län, vi­sar sta­tistikvrån Boo­li.se. En­ligt Erik Ols­son Fas­tig­hets­för­med­ling har pri­ser­na pla­nat ut på en hi­sto­riskt hög ni­vå. Många bo­stä­der säljs snabbt till höga pri­ser, me­dan and­ra bo­stä­der tar be­tyd­ligt läng­re tid att säl­ja.

– Det känns svå­ra­re än ti­di­ga­re att för­sva­ra den nu­va­ran­de pris­ni­vån. Det stör­re ut­bu­det vi har nu be­står till viss del av säl­ja­re som har för höga pris­för­vänt­ning­ar. De hop­pas på sam­ma ef­fekt som för­ra året, när den öka­de ak­ti­vi­te­ten be­rod­de på ett ökat in­tres­se från kö­pa­re som vil­le fö­re­kom­ma amor­te­rings­reg­ler­na. Nu är det sna­rast tvärt om ge­nom att det är säl­jar­na som har ska­pat den öka­de ak­ti­vi­te­ten med för­hopp­ning om att kun­na säl­ja dyrt in­nan amor­te­rings­kra­vet in­förs, sä­ger Erik Ols­son, VD på Erik Ols­son Fas­tig­hets­för­med­ling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.