Så ska SL stop­pa fus­ket

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Kon­trol­lan­ter ska få gri­pa plan­ka­re och bö­ter­na höjs – så ska SL stop­pa fus­ket För att få stopp på plan­kan­det krävs hår­da tag, re­so­ne­rar SL.

Nu fö­reslås höj­da bö­tes­be­lopp re­dan till års­skif­tet. Dess­utom vill man se hår­da­re straff för åter­falls­plan­ka­re – och ge kon­trol­lan­ter­na rätt att gri­pa de som väg­rar iden­ti­fi­e­ra sig.

Den högs­ta möj­li­ga bö­ter­na för de buss- och tun­nel­ba­ne­plan­ka­re som åker fast i dag är 1 200 kro­nor. Men om SL får som de vill kom­mer be­lop­pet att hö­jas till 1 500 kro­nor se­nast vid års­skif­tet. Tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M) tyc­ker att det är på ti­den.

– Ja, med tan­ke på den ska­da som tju­vå­kan­det åsam­kar sam­häl­let. När man fuskå­ker så stjäl man in­te ba­ra peng­ar från de som he­der­ligt be­ta­lat si­na bil­jet­ter, ut­an även från sko­la och sjuk­vård, ef­tersom det hand­lar om skat­te­peng­ar. På det här sät­tet hop­pas vi att fler kom­mer vil­ja gö­ra rätt för sig, så att vi kan få en star­ka­re och mer rätt­vis kol­lek­tiv­tra­fik.

För­ra året kos­ta­de SL:s kon­trol­lant­verk­sam­het 59 mil­jo­ner kro­nor, men de fuskå­ka­re man tog fast gav en­dast 27 mil­jo­ner kro­nor in. Med den höj­da bö­tes­av­gif­ten skul­le för­lus­ten mins­ka, men för att helt gå runt skul­le bö­ter­na be­hö­va hö­jas till 2 800 kro­nor, skri­ver Tra­fik­för­valt­ning­en i för­sla­get. Är det värt att ha kvar kon­troll­verk­sam­he­ten om den in­te går runt?

– Om vi skul­le dra ned på kon­trol­ler­na skul­le vi ju gå än­nu mer back, i för­lo­ra­de bil­jettin­täk­ter. Vi be­hö­ver sät­ta in re­sur­ser som gyn­nar de som he­der­ligt be­ta­lar, sä­ger Kristof­fer Tam­sons.

SL:s nya hår­da­re tag stan­nar in­te vid höj­da bö­tes­be­lopp. Man ger även för­slag om lagänd­ring­ar, som rät­ten att hö­ja bö­tes­be­lop­pet för de tju­vå­ka­re som åker fast fle­ra gång­er. Dess­utom vill man ge bil­jett­kon­trol­lan­ter rätt att gri­pa per­so­ner som väg­rar iden­ti­fi­e­ra sig när de åkt fast för plank­ning. Sop­hie Stig­fur

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.