Rö­rel­ser som ger åter­hämt­ning

Viivasbydirekt - - Det Händer -

I vack­ra Su­se­bo kal­lad häl­sans park i Upp­lands Väs­by hål­ler för­e­ning­en Futu­re He­alth Swe­den, kl 17.30–18.30, kost­nads­fria ak­ti­vi­te­ter v24–v35. Det er­bjuds yo­ga, Shang Ming och me­di­ta­tion. 17 au­gusti är det yo­ga. Ef­fek­ten är av­stress­ning och åter­hämt­ning, du ut­veck­lar din men­ta­la ka­pa­ci­tet, ökar ener­gin, cir­ku­la­tio­nen och mju­kar upp krop­pen! Al­la kan va­ra med ef­ter sin för­må­ga. Ta med filt/mat­ta. Gra­tis. Drop in. Väl­kom­na!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.