Ro­li­ga­re kon­fir­me­ra sig i dag

An­ta­let kon­fir­man­der mins­kar stän­digt i ri­ket. Så är även tren­den i Upp­lands Väs­by.

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Jo­nas Carls­son

Väs­by ha­de 2006 110 kon­fir­man­der. Siff­ror­na har stud­sat li­te fram och till­ba­ka se­dan dess, men 2015 ha­de man en­bart 70 kon­fir­man­der. I an­del av Väs­bys 15-åring­ar som är med­lem­mar i Svens­ka kyr­kan, är det ock­så en minsk­ning åren emel­lan, från 20 till 14 pro­cent.

En­ligt Christo­fer Wil­son, kyr­ko­her­de i Eds för­sam­ling, be­hö- ver det in­te bara va­ra sam­häl­lets se­ku­la­ri­se­ring som lig­ger bakom till­ba­ka­gång­en.

– Se­dan år 2000 mås­te man va­ra döpt för att va­ra med­lem i Svens­ka kyr­kan. Många finns in­te till­gäng­li­ga i vårt re­gis­ter, sä­ger Christop­her Wil­son och tilläg­ger att även fler per­so­ner med an­nan re­li­giös bak­grund i Upp­lands Väs­by på­ver­kar siff­ror­na. Bac­kar man ti­den 20 år kan man kon­sta­te­ra att många kon­fir­me­ra­de sig av ren tra­di­tion. I dag är de som kon­fir­me­rar sig för­mod­li­gen mer mo­ti­ve­ra­de. Sam­ti­digt kanske många räds att kon­fir­me­ra sig då man har en fel­ak­tig bild av vad det in­ne­bär.

– Bil­den le­ver kvar att man bara ska lä­sa psalm­ver­ser, me­nar Christo­fer.

I dag hand­lar det sna­ra­re om att man träf­fas, har en ge­men­skap och dis­ku­te­rar and­lig­het. In­te al­la kon­fir­man­der tror på Gud, men Christo­fer för­kla­rar att man för­sö­ker dis­ku­te­ra li­vets frå­gor och se­dan an­vän­da bi­beln och det krist­na bud­ska­pet som ”boll­plank” för des­sa dis­kus­sio­ner. Christo­fer me­nar ock­så att många kon­fir­man­der tyc­ker att kon­fir­ma­tio­nen är ex­tra ro­lig i dag. Ham­mar­by för­sam­ling har ex­em­pel­vis en Lon­don­re­sa som ett al­ter­na­tiv.

Är kon­fir­ma­tio­nen ro­li­ga­re i dag jäm­fört med förr?

– Myc­ket ro­li­ga­re och myc­ket bätt­re.

FOTO: SVENS­KA KYR­KAN

Christo­fer Wil­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.