Sats­ning på tennis in­te över

DE­BATT. Svar på öp­pet bre­vet rö­ran­de ten­ni­sens fram­tid i Väs­by ställt till an­sva­ri­ga i kom­mu­nen den 12 sep­tem­ber 2016 av: Ro­land An­ders­son (f.d ord­fö­ran­de i det ned­lag­da Väs­by TK) och Mi­kael Flo­berg (nu­va­ran­de re­pre­sen­tant från ned­lag­da Väs­by TK i Sto­ra W

Viivasbydirekt - - Sidan 1 -

Tack för era frå­gor rö­ran­de bak­grund, nu­lä­ge och fram­tid för ten­nis­verk­sam­he­ten i Väs­by. Ne­dan föl­jer en re­do­gö­rel­se av de be­slut som har ta­gits i frå­gan, hur det ser ut idag och vad som är att vän­ta fram­åt.

Kul­tur- och fri­tids­nämn­den fat­ta­de den 10 de­cem­ber 2013 ett be­slut om att ut­re­da för­ut­sätt­ning­ar­na för tennis i kom­mu­nen. Det­ta ef­tersom de fy­ra ut­om­hus­ba­nor­na i järn­vägspar­ken skul­le kom­ma att på­ver­kas av pla­ner­na Te­gel­bru­ket och Väs­by En­tré. Den ut­red­ning som skul­le gö­ras ha­de till syf­te att säk­ra go­da för­ut­sätt­ning­ar att be­dri­va ten­nis­verk­sam­het och då med sär­skilt fo­kus på barn- och ung­doms­verk­sam­het.

När ut­red­ning­en var klar pre­sen­te­ra­des den på kul­tur- och fri­tids­nämn­dens sam­man­trä­de den 25 feb­ru­a­ri 2014. Nämn­den tyck­te då att en lo­ka­li­se­ring av fram­ti­da ten­nis­verk­sam­het i Sto­ra Wäs­by var ett bra för­slag och för­or­da­de en så­dan lös­ning för kom­mun­sty­rel­sen som på sitt sam­man­trä­de den 4 maj 2015 be­slu­ta­de i lin­je med kul­tur- och fri­tids­nämn­den.

Un­der hös­ten 2015 på­bör­ja­des se­dan en pro­jek­te­ring av den nya an­lägg­ning­en men strax in­nan jul med­de­la­de mar­kä­ga­ren att han in­te läng­re var vil­lig att in­gå av­tal med kom­mu­nen. Kom­mun­sty­rel­sen var då tvung­en att upp­hä­va sitt ti­di­ga­re be­slut ef­tersom kom­mu­nen i och med mar­kä­ga­rens be­sked in­te läng­re kun­de gå på den be­slu­ta­de lin­jen att för­läg­ga ten­nis­verk­sam­he­ten i Sto­ra Wäs­by. Den 1 feb­ru­a­ri 2016 be­slu­tar där­för kom­mun­sty­rel­sen att ut­red­ning­en av ten­nis­verk­sam­he­tens lo­ka­li­se­ring skall fort­sät­ta och att en åter­rap­port skall gö­ras se­nast ju­ni 2016.

I kom­mu­nens sam­tal med Sto­ra Wäs­by vi­sar det sig att bå­de för­e­ning­en och kom­mu­nen tyc­ker att Cam­pus­om­rå­det i an­slut­ning till den hall som Friskis & Svet­tis ar­ren­de­rar skul­le va­ra en bra plats för ten­nis­verk­sam­het. Det är en cen­tral plats, inga änd­ring­ar i de­talj­pla­ner krävs och det finns go­da sy­ner­gi­ef­fek­ter ef­tersom det re­dan finns bå­de en hall och en par­ke­ring. Om­rå­det be­döms rym­ma bå­de de fy­ra ute­ba­nor som kom­mu­nen åta­git sig att er­sät­ta men ock­så en even­tu­ell fram­ti­da hall för tennis och rac­ketsport.

Just nu på­går en ut­red­ning om bland an­nat plan­för­ut­sätt­ning­ar, mark­för­hål­lan­den, par­ke­ring, mil­jö och vat­ten- och av­lopps­frå­gor för det tänk­ta om­rå­det. Näs­ta steg kom­mer att va­ra en an­sö­kan om för­hands­be­sked för bygg­lov. För­hands­be­ske­det kom­mer att ge en väg­led­ning i hur vi kan gå vi­da­re med pla­ner­na för ten­nis­verk­sam­he­ten.

Ett un­der­lag för in­ve­ste­ring av fy­ra ute­ba­nor, par­ke­ring och even­tu­ell om­kläd­nings­mo­dul kom­mer att pre­sen­te­ras för kom­mun­sty­rel­sen när ut­red­ning­ar­na och för­hands­be­ske­det för bygg­lov har kom­mit kul­turoch fri­tids­nämn­den till han­da. Sats­ning­en på ten­nisut­veck­ling kvar­står och det ar­be­te som görs nu skall ske skynd­samt och med hög pri­o­ri­tet.

Leif Bej­hed (V) Ann-Christin Jytt­ner (S)

Det ar­be­te som görs nu skall ske skynd­samt och med hög pri­o­ri­tet.

FOTO: MOSTPHOTOS

BJÖRN BORG. Ska han få en nu­ti­da ef­ter­föl­ja­re be­hövs det ba­nor att spe­la på.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.