Så ser vägen till Eli­tet­tan ut

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Jon­ny An­ders­son

Ida Hedstad var kval­hjäl­te när Boll­stanäs fot­bolls­da­mer 2013 kva­la­de upp i eli­tet­tan via sam­man­lagt 4–3 mot As­si från Ka­lix.

På lördag in­leds en ny kval­du­ell mel­lan la­gen och Ida är fit for fight ef­ter ett par re­hab­vec­kor.

Ida Hedstad, 26, har bra och då­li­ga min­nen från kva­let 2013. Hon gjor­de hat­t­rick i förs­ta mat­chen i Ka­lix, men fick se re­tur­mö­tet på hem­ma­plan från läk­tar­plats. Or­sa­ken var att fot­boll­för­bun­det se­gat med en do­mar­rap­port i sam­band med cup­mö­tet AIK-BSK och ut­mät­te straf­fet mitt i kva­let.

Den tris­ta histo­ri­en har hon se­dan länge lagt bakom sig. Det har dock fun­nits oro för att Ida även nu kun­de mis­sa kva­let på grund av en trils­kan­de vad. Hon är ki­ro­prak­tor och kan med ett par dygn till match 1 ge lug­na­de be­sked.

– Jag har kört re­hab någ­ra vec­kor och trä­nat med la­get den här vec­kan. Det känns bra, jag är op­ti­mis­tisk.

Fler än Ida Hedstad i da­gens trupp var med när BSK kva­la­de mot As­si 2013. Spe­lar­na vet vad som vän­tar, in­te minst up­pe i Ka­lix

– Publi­ken, de läg­ger mat­chen så att många kan kom­ma och har ett bra stöd. Ky­lan var en an­nan fak­tor, lik­som re­san för­stås. Vi är för­be­red­da.

Och Ka­lix­re­san är en vec­ka bort, dra­mat in­le­des 13.30 på lördag. Hem­ma på ”Bi­pen”. – Om det är för­del el­ler nack­del att bör­ja hem­ma vet vi ef­teråt, sä­ger trä­na­re Kal­le Fremd­ling. Vi vet att As­si gått bra i år och är rikt igt bra. Vi är ock­så bra och jag in­bil­lar mig att vår se­rie är vas­sa­re än den As­si spe­lat i. Han vet att Fer­nan­da Da Sil­va och Moa Öhman gör många av As­sis mål. Och har stu­de­rat en del vi­de­oklipp från la­gets mat­cher i år.

– Det ger viss in­sikt, vik­ti­ga­re är än­då vår pre­sta­tion. Vi ha­de en formdipp för ett par vec­kor se­dan, käns­lan är att vi hit­tat till­ba­ka och in­sat­sen mot Äl­ta i svens­ka cu­pen var myc­ket po­si­tiv. Vi spe­la­de ut dem. Det som fat­ta­des var må­len, 3-2 var i un­der­kant sett till spelö­ver­ta­get. Och nu har han san­no­likt till­gång till Ida Hedstad som gjor­de sju mål i se­ri­e­spe­let.

– Det är en kons­tig si­tu­a­tion att vi un­der en lång sä­song vin­ner, vin­ner och vin­ner. Vin­ner se­ri­en och än­då häng­er allt på två kval­mat­cher. Tufft, sam­ti­digt ro­ligt och vi har kla­rat det förr. Som jag ser det är vi så pass bra att vi ska spe­la i eli­tet­tan sä­ger Ida Hedstad.

Jag har kört re­hab någ­ra vec­kor och trä­nat med la­get den här vec­kan. Det känns bra, jag är op­ti­mis­tisk.

FOTO: ARKIV

RE­HAB. Ef­ter ett par vec­kors re­hab är Ida Hedstad till­ba­ka la­gom till kva­let mot As­si.

FOTO: ARKIV

ANALYSERAT MAT­CHEN. Kal­le Fremd­ling har stu­de­rat vi­de­o­snut­tar från As­sis mat­cher.

FOTO: DI­REKT­PRESS

SEGERTÅG. He­la sä­song­en har va­rit ett segertåg för BSK, än­då av­gör två kval­mat­cher slut­be­ty­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.