Ny kafé­sats­ning med kän­da namn

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Från ett hål i väg­gen till rik­tigt kafé. Mes­sing­ens nya fik lig­ger i kul­tur­hu­sets fo­a­jé och ska dri­vas av ägarna till Väs­by nya kon­di­to­ri. Verk­sam­he­ter­na är dock helt skil­da.

– Här blir det kafé och ca­te­ring; där är det kon­di­to­ri och ba­ge­ri, sä­ger de­lä­ga­ren Yvon­ne Dal.

Det nya kafé­et, döpt till Café Mes­sing­en, kom­mer att lig­ga i kul­tur­hu­sets röd- och guld­in­ra­ma­de fo­a­jé. Fönst­ren går från golv till tak och på som­ma­ren kom­mer det att fin­nas ute­ser­ve­ring.

– Det är ex­tremt fint. Det här är en or­dent­lig sats­ning och det ska bli kul och spän­nan­de med nya ut­ma­ning­ar, sä­ger Gabri­el Dal.

Vil­ken kund­krets rik­tar ni er till, för­u­tom eve­ne­mangs­gäs­ter?

– Det vo­re jät­tetrev­ligt med kun­der från sko­lan, och vi vill att det här ska MY­SIGT. Det nya kafé­et i Mes­sing­en har bätt­re lä­ge och my­si­ga­re in­red­ning än det gam­la, som låg vid re­cep­tio­nen och his­sar­na. va­ra en plats för al­la, sä­ger Gabri­el Dal och syf­tar in­te minst på all per­so­nal och al­la be­sö­ka­re i Mes­sing­en. Lä­get in­vid järn­vägs­sta­tio­nen är hel­ler in­te en nack­del. Gabri­el och Yvon­ne näm­ner kafé­ets go­da kaf­fe och te som en klar kon­kur­rens­för­del.

– Det är i pre­mi­um­klas­sen. Fan­tas­tiskt gott, eko­lo­giskt och fairt­ra­de, sä­ger Yvon­ne Dal.

Hy­res­kon­trakt är skri­vet från ja­nu­a­ri, men kafé­et öpp­nar re­dan den 28 ok­to­ber på kom­mu­nens be­gä­ran. Mes­sing­en har sak­nat ser­ve­ring se­dan ki­os­ken bakom re­cep­tio­nen stäng­de i feb­ru­a­ri.

Gabri­el och Yvon­ne har fått va­ra med och på­ver­ka ut­form­ning­en av de nya lo­ka­ler­na.

– Ett kom­pakt och ef­fek­tivt kafé, sä­ger Gabri­el Dal.

– Lätt­ar­be­tat, sä­ger Yvon­ne Dal och tit­tar för­vän­tans­fullt över de än så länge tom­ma mont­rar­na.

De är no­ga med att po­äng­te­ra att Café Mes­sing­en in­te är en flytt av Väs­by nya kon­di­to­ri.

– Lo­ka­len har in­te sam­ma möj­lig­he­ter och vi kom­mer in­te att ser­ve­ra sam­ma sa- ker. Den störs­ta verk­sam­he­ten här i Mes­sing­en kom­mer att va­ra ca­te­ring vid events och att få in så många fi­kagäs­ter som möj­ligt, sä­ger Gabri­el Dal. Vill man be­stäl­la tår­tor och spe­ci­al­bak­verk får man allt­så gö­ra det på Väs­by nya kon­di­to­ri även framöver. Sam­ti­digt sä­ger de att ut­bu­det på Café Mes­sing­en kom­mer att hål­la hög klass. Det vet de, ef­tersom det är Väs­by nya kon­di­to­ri som ska le­ve­re­ra all­ting.

– Allt bröd kom­mer att va­ra dags­färskt och ba­kat från grun­den. In­te ba­ke off (bu­tiks­gräd­dat) el­ler in­köpt. Det är det bäs­ta, att allt är färskt. Färs­ka sal­la­der, färs­ka smör­gå­sar, färs­ka bak­verk. Ing­et De­li­ca­to. Ing­et fel på det, men ibland vill man ha rik­ti­ga gre­jer, sä­ger Gabri­el Dal. NY UT­MA­NING. Yvon­ne Dal ser fram emot att dri­va Café Mes­sing­en, som öpp­nar i slu­tet på ok­to­ber. Char­lot­te År­ling

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.