Så dan­sar man REGNDANS

Den färg­star­ka Re Bats­wa­na Mu­sic En­semb­le, från Bots­wa­na, be­sök­te Väs­by den här vec­kan. Grup­pen spe­lar nu­ti­da och tra­di­tio­nell bots­wansk mu­sik och var här för att hål­la kon­sert och works­hops. Vi i Väs­by var med någ­ra ele­ver som fick lä­ra sig bå­de regndans

Viivasbydirekt - - Sidan 1 - Char­lot­te År­ling char­lot­te.ar­[email protected]­rekt­press.se 070-78 72 075

Bots­wa­na är mu­sik in­te bara mu­sik. Den be­rät­tar om he­la kul­tu­ren; om klä­der­na, ma­ten, dju­ren, tra­di­tio­ner­na; om gla­da män­ni­skor och om leds­na.

– Vår mu­sik är bildan­de ef­tersom den be­rät­tar om allt, om vil­ka vi bots­wa­ni­er är och om en bots­wa­ni­ers he­la liv, sä­ger Nnu­nu Ra­mo­got­si, även kal­lad ”Afri­ca’s Jewel”.

Hon är sång­ers­ka och front­fi­gur för Re Bats­wa­na Mu­sic En­semb­le, som un­der den här tur­nén be­sö­ker Pe­king, Ber­lin – och Väs­by.

– Vi möt­te Hei­di Pant­zar (tu­ris­m­lä­ra­re på Väs­by nya gym­na­si­um) när vi var i Stock­holm för två år se­dan och för­ra året spe­la­de hon med oss i en kon­sert. Det var ge­nom den kon­tak­ten och vän­ska­pen med hen­ne som vi kom hit, be­rät­tar Nnu­nu Ra­mo­got­si.

På tors­da­gen upp­träd­de grup­pen i kul­tur­hu­set, men re­dan på tis­da­gen höll de works­hops för ele­ver från hög­sta­di­et och gym­na­si­et.

– Ge­nom att de får ve­ta hur en bots­wa­ni­er är, blir det lät­ta­re för dem att re­la­te­ra till mu­si­ken, sä­ger Nnu­nu Ra­mo­got­si.

Ef­ter en in­tro­duk­tion till Bots­wa­nas stats­skick, histo­ria

och na­tur – in­klu­si­ve stor­viltet ”the Big Fi­ve”, vat­ten­bris­ten och di­a­mant­till­gång­ar­na – får mu­si­ken ta plats.

Vid den förs­ta works­ho­pen, med Väs­by mu­sik­klas­sers års­kurs 8, är det ele­ven Max som får sit­ta vid den af­ri­kans­ka trum­man.

Klas­sen får se oli­ka dan­ser, lä­ra sig hur man häl­sar på en bots­wa­ni­er och öva på att ulu­le­ra, allt­så få fram ett högt dril­lan­de lä­te med hjälp av tung­an. Någ­ra får kli­va fram och dan­sa till­sam­mans med en kvin­na i tra­di­tio­nel­la bots­wans­ka dansklä­der och rass­lan­de skor. Al­la skrat­tar, men när pin­sam­he­ten har gått över vå­gar ele­ver­na fak­tiskt för­sö­ka gö­ra rö­rel­ser­na.

Re Bats­wa­na Mu­sic En­semb­le be­står av någ­ra av Bots­wa­nas mest kän­da mu­si­ker och en dan­sa­re. Nnu­nu Ra­mo­got­si och pro­du­cen­ten So­a­res Ka­tum­be­la har va­rit i Sve­ri­ge fem gång­er ti­di­ga­re och de tror att de stän­digt om­beds att kom­ma till­ba­ka för att bots­wansk mu­sik är re­la­tivt okänd i Sve­ri­ge.

– Det här är nå­got fräscht, vac­kert och nytt för eu­ro­pé­er­na, sä­ger Nnu­nu Ra­mo­got­si.

Det här är nå­got fräscht, vac­kert och nytt för eu­ro­pé­er­na.

FOTO: CHAR­LOT­TE ÅR­LING

PRO­VA PÅ. Två av ele­ver­na fick dan­sa en tra­di­tio­nell dans un­der works­ho­pen.

KULTURUTBY­TE. Re Bats­wa­na Mu­sic En­semb­le be­sök­te Väs­by för works­hops och en fö­re­ställ­ning. Här med tu­ris­m­lä­ra­ren Hei­di Pant­zar och någ­ra ele­ver som går tu­ris­m­pro­gram­met HT -16.

WORKSHOP. Max, en av ele­ver­na i Väs­by mu­sik­klas­sers åk 8, fick hål­la tak­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.