Kom­mu­nen kan få vår­d­an­svar

Viivasbydirekt - - Nyheter -

Den vård i hem­met, som äld­re och and­ra per­so­ner med sär­skil­da be­hov får, för­be­reds nu för att skö­tas av var­je kom­mun i stäl­let för lands­ting­et.

I Stock­holms län är det i dag kom­mu­ner­na som an­sva­rar för hem­sjuk­vår­den i LSS- och äldre­bo­en­den och lands­ting­et som an­sva­rar för den ba­sa­la hem­sjuk­vår­den.

Lands­ting­et ar­be­tar med att ta fram ett för­slag till hur även den ba­sa­la hem­sjuk­vår­den kan läg­gas över på kom­mu­nen.

Be­slut fat­ta­des på häl­so- och sjuk­vårds­nämn­dens sam­man­trä­de i för­ra vec­kan och in­ne­bär att Stock­holms län tit­tar på hur hem­sjuk­vår­den fun­ge­rar i öv­ri­ga lan­det, där den är kom­mu­na­li­se­rad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.