ÅTER­KOM­MAN­DE

Viivasbydirekt - - Det Händer -

NA-Ano­ny­ma Nar­ko­ma­ner Drog­pro­blem? Du är in­te en­sam om du vill slu­ta. Väs­bygrup­pen. Tis, fre, och sön 18.30–20, Kyrkv. 12, för­sam-

lings­hem­met Vi­lun­da k:a. www.nas­ve­ri­ge.org. Hjälp­te­le 0771-13 80 00. Öp­pet mö­te förs­ta tis­dag, fredag och sön­dag var­je må­nad.

Bridge Väs­by­pen­sio­nä­rer­na spe­lar bridge var­je ons­dag kl 14.45–19.30 på Astrids Café vid Dra­gon­går­den. För in­fo ring Tommy Mo­lan­der Tel: 076-1610057 el­ler e-post tom­my­mo­lan­[email protected]­lia.com.

Ru­bi­nen Träff­punkt för dig i mo­gen ål­der. Un­der­håll­ning, fö­re­läs­ning­ar, väv­ning och ut­flyk­ter. Kaf­fe och smör­gås till själv-

kost­nads­pris. Öp­pet må–tors kl 10–13, fredag kl 11–13. Stängt på fre­da­gar ju­ni–au­gusti, de­cem­ber och al­la rö­da da­gar. Kon­takt: Dra­gonv. 88, tel: 070-9473905.

Cross­fit med Team Pann­ben Kloc­kan 18 var­je fredag an­ord­nar Team Pann­bens ide­el­la för­e­ning Cross­fitin­spi­re­rad trä­ning i Vi­lun­da­hal­lens Kamp­sport­cen­ter kl 18–19 i sa­m­ar­be­te med Väs­by Kom­mun. Du an­mä­ler när­va­ro via Pann­bens Fa­ce­book­si­da.

Kom och dan­sa Vi dan­sar tis­da­gar i ABF:s lo­ka­ler, Op­ti­mus­vä­gen 12A.

Tid: 18.00 barn­grupp, 18.45 ju­ni­orgrupp, 19.30 vux­engrupp. Vi dan­sar folk­dans och gil­ledan­ser. Väl­kom­men! Arr: Väs­by Folk­dans­gil­le.

Su­gen på att spe­la tennis? Sto­ra Wäs­by Ten­nisklubb er­bju­der gra­tis pro­va på för al­la åld­rar. Bo­kas på [email protected] swtk.nu. Bo­ka ba­na ut­om­hus på Cam­pus el­ler in­ne på Sto­ra Wäs­by Gård: swtk.nu.

Ano­ny­ma Al­ko­ho­lis­ter AA har mö­ten tors­da­gar och sön­da­gar kl 18–19.30. Sista sön­da­gen var­je må­nad har vi öp­pet mö­te dit al­la är väl­kom­na. Mis­sions­kyr­kan, Herr­gårdsv 45. www.aa.se

Vän­tjäns­ten Vi i Vän­tjäns­ten vän­der oss till dig som vill be­ri­ka ditt liv ge­nom att be­sö­ka en med­män­ni­ska. Vän­tjäns­ten kan va­ra nå­gon att gläd­jas med, och be­sö­ka nå­gon som är en­sam, lä­sa böcker och tid­ning­ar el­ler and­ra öns­ke­mål. Kon­takt: Dra­gon­vä­gen 88, tel: 070-544 94 68.

Träff­punkt i var­da­gen Väl­kom­men till vår Öpp­na för­sko­la – en träff­punkt i var­da­gen. Kom med ditt el­ler di­na barn för lek, fi­ka, sång och sam­va­ro! Tis­da­gar och tors­da­gar kl 10–13 i Eds för­sam­lings­gård, Löv­stav 6. Tel: 08-588 918 54.

AMD – An­hö­ri­ga Mot Dro­ger För dig som är oro­lig över nå­gon som miss­bru­kar nar­ko­ti­ka el­ler and­ra dro­ger. En­skild råd­giv­ning med nå­gon av vå­ra er­far­na råd­gi­va­re, ef­ter kon­takt på tel 08590 347 95. Vår lo­kal på Dra­gon­vä­gen är av­veck­lad. Vi finns dock kvar som för­e­ning. Mer in­fo på hem­si­dan.

Rö­da Kor­set In­teg­ra­tion Låt oss de­la er­fa­ren­het över kul­tur­grän­ser på mö­tes­plats Ku­pan, ons­da­gar kl 18. Vi vill va­ra ett sam­tals­stöd i in­teg­ra­tio­nen för flyk­ting­ar i kom­mu­nen. Svens­ka språ­ket, läx­hjälp, fö­re­läs­ning samt kul­turaf­ton. Tag gär­na med he­la fa­mil­jen. För in­fo tel: 070-5903661. www.redcross.se/upp­landsvas­by Plats: Björkvalla­vä­gen 10C, in­gång från bak­si­dan.

Mö­tes­plats Ku­pan Mö­tes­plats Ku­pan hål­ler öp­pet tis­dag och tors­dag kloc­kan 12–18. Du kan gö­ra in­köp av skänk­ta va­ror som stöd för Rö­da Kor­set samt få in­fo om lokal­för­e­ning­ens ar­be­te. Vi tar kort. Plats: Björkvalla­vä­gen 10 C, in­gång från bak­si­dan. För in­fo tel: 08-590 89499.

Fri­lufts­kafé och tips­pro­me­nad Främ­jar­tor­pet i Fres­ta har öp­pet sön­da­gar kl 11–14 till 11/12. Gril­la korv el­ler ta en kopp kaf­fe, te el­ler varm cho­klad. Of­tast hem­ba­kat

kaf­fe­bröd. Tips­pro­me­na­den är 2 km och går längs med löp­spå­ret i Frestasko­gen. Start och mål: Fresta­tor­pet. 10 kro­nor/vux­na. Barn: gra­tis. Arr: Fri­lufts­främ­jan­det Upp­lands Väs­by.

Ad­vo­kat­jour Ad­vo­kat­sam­fun­det er­bju­der 15 mi­nu­ters kost­nads­fri råd­giv­ning som ett förs­ta steg mot en lös­ning på ditt pro­blem. Varan­nan ons­dag kl 17.45–19. Da­tum: 5/10, 19/10, 2/11, 16/11, 30/11, 14/12. Kö­sy­stem från kl 17. Be­grän­sat an­tal plat­ser.

Språk­kafé Vill du trä­na svens­ka? Då är du som är ny i Sve­ri­ge el­ler bott här läng­re väl­kom­men till Mis­sions­kyr­kans språk­kafé på Herr­gårds­vä­gen 45. Vi träf­fas var­je ons­dag kl 13– 15 för att pra­ta svens­ka, fi­ka och um­gås. Vi kan ock­så hjäl­pa till med läx­läs­ning. Vill du ve­ta me­ra ring tel 070-2288485.

Kom och dan­sa Vi dan­sar tis­da­gar i ABF:s lo­ka­ler, Op­ti­mus­vä­gen 12 A, till 29 nov. Tid: Barn­la­get 18.10–19.00. Ju­ni­o­rer­na 19.00–19.45. Vux­na 19.30– 21.00. Vi dan­sar folk­dans och gil­ledan­ser. Väl­kom­men! Arr: Väs­by Folk­dans­gil­le.

Dam­gym­nas­tik Väl­kom­men till dam­gym­nas­tik var­je ons­dag kl 18–19 i

Vik­sko­lans Gym­pa­sal. (Fr.o.m. 2/11 2016 t.o.m. 29/3 2017 är gym­pan kl 19– 20) Vi går ige­nom he­la krop­pen – trä­nar al­la musk­ler – ing­en löp­ning och inga hopp. Dusch och ba­stu finns. Låg ter­mins­av­gift. Kom gär­na på ett prov­pass. För mer in­fo ring Brun­hild 08-590 917 91.

Mo­tions­gym­nas­tik Eds gym­nas­tik­klubb har mo­tions­gym­nas­tik i Run­by­sko­lans sport­hall tis­da­gar 19– 20. Till­gång till ba­stu. Rö­rel­ser för he­la krop­pen, inga hopp el­ler löp­ning. In­fo tel 073-8068404 Ing­e­gerd Pe­ter­son. Eds gym­nas­tik­klubb har även barn­gym­nas­tik i Smed­by­sko­lans gym­nas­tik­sal för barn upp till 12 år, mån­da­gar. In­fo läm­nas av Ma­rie Lund­ström via e-post lunds­[email protected]­lia.com.

Är du ny­fi­ken på te­a­ter? Svens­ka kyr­kan i Eds för­sam­ling har te­a­ter­grup­per för barn! Åk 2–3: tisd. kl 14.30–15.30. Åk 4–5: tisd. kl 15.45–16.45. Vi le­ker, gör te­a­teröv­ning­ar och im­pro­vi­se­rar. Le­da­re: te­a­ter­pe­da­gog He­le­na Ge­rentz från Uppsa­la. An­mä­lan görs via mejl till he­le­na.ge­[email protected] el­ler te­le 070–23 23 830. Du kan ock­så kom­ma di­rekt och pro­va på. Hör av dig vid frå­gor!

Med re­ser­va­tion för even­tu­el­la änd­ring­ar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.