Väs­bys sko­lor vän­der änt­li­gen upp­åt igen

Viivasbydirekt - - Sidan 1 -

Ef­ter fle­ra de­pri­me­ran­de år och kris­stäm­pel kom go­da ny­he­ter – det ge­nom­snitt­li­ga slut­be­ty­get för års­kurs 9 ökar starkt i al­la sko­lor utom en, vi­sar nys­ta­tistik.

Kom­mu­nens ut­bild­nings­chef Astrid Täfvan­der är över­lyck­lig över Väs­bys för­bätt­ring.

– Det är jät­te­jät­te­ro­ligt, vi har verk­li­gen job­bat in­ten­sivt med det här. Vi lig­ger i ni­vå med Sve­ri­ge­snit­tet, och räk­nar vi bort ny­in­vand­ra­de el­ler ele­ver med okänd bak­grund lig­ger vi hög­re än snit­tet, sä­ger hon.

Ge­nom­snitt­ligt me­rit­vär­de (17 äm­nen) för ele­ver som gick ut års­kurs 9 vå­ren 20 har gått minst fy­ra år i svensk sko­la. För­änd­ring jäm­fört med för­ra året.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.